Bokslutskommuniké - Invent Medic

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2017. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.


Sammanfattning av bokslutskommuniké 

Tolv månader (januari – december 2017) 

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK. 
 •  Aktiverat arbete för egen räkning 694 (840) KSEK. 
 •  Kostnaderna uppgick till 8 995 (5 083) KSEK. 
 •  Resultatet före och efter skatt uppgick till -8 148 (-4 243) KSEK. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,90 (-0,53) SEK. 
 •  Likvida medel uppgick till 6 027 KSEK (5 663) vid utgången av perioden. 
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. 

Fjärde kvartalet (oktober – december 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK. 
 •  Aktiverat arbete för egen räkning 172 (412) KSEK. 
 •  Kostnaderna uppgick till 3110 (989) KSEK. 
 •  Resultatet före och efter skatt uppgick till -2938 (-577) KSEK. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,07) SEK. 

VD Karin Bryder sammanfattar 

”2017 var ett hektiskt och spännande år med bland annat ISO13485-certifiering, en övertecknad nyemission och mer än en dubblering av antalet anställda. Viharunder året arbetat målinriktat mot en lansering och även om den kliniska studien försenades så ser vi nu att resultatet blev bra och jobbar målmedvetet vidare mot en lansering.” 

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar