Idag inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission

Idag, den 9 mars 2017, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 23 mars 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Invent Medic cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Invent Medic har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Invent Medics (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. 

Invent Medic i korthet

Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Produkten och dess användning är patenterad i USA och Europa samt finns i etablerad produktutformning, vilken även har utvärderats i en undersökning med bra resultat (s.k. Proof of Concept). Givet ansträngningsinkontinensens stora utbredning är den potentiella marknaden för bolagets produkt enligt styrelsens bedömning omfattande. Marknadspotentialen bygger på uppskattningen att cirka 50 miljoner kvinnor globalt upplever besvär med ansträngningsinkontinens. En icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens har potential att kunna tillgodose ett stort medicinskt behov. Lansering av TVS i Sverige och Norden är planerad att ske under Q2/Q3 2017. Därefter följer planerad lansering i Europa under 2018–2019 och USA 2019-2020.

Kapitalisering inför marknadslansering och acceleration av utvecklingstakt

Det kapital som Invent Medic tillförs genom nu aktuell nyemission är i första hand avsedd att finansiera slutförandet av den kliniska multicenterstudien, CE-märkningen av produkten och den planerade marknadslanseringen av TVS. Kapitaltillskottet är även planerat att möjliggöra en ökad takt i bolagets utveckling och att undersöka en potentiell breddning av bolagets produktportfölj. Utöver detta är emissionslikviden planerad att stärka Invent Medics finanser avseende den löpande driften av bolaget.

VD Karin Bryder kommenterar
”Med anledningen av att vi dels vill öka takten i bolagets utveckling och dels vill undersöka möjligheter att bredda vår produktportfölj, har ett behov av ytterligare kapital uppstått. Därför genomför vi nu en företrädesemission om cirka 10,2 MSEK. Likviden som vi erhåller från denna företrädesemission är främst avsedd att förstärka bolagets finansiella ställning för att kunna genomföra pågående aktiviteter, öka vår utvecklingstakt och utöka fokus på nya produkter. Vi har en spännande och intensiv tid framför oss med ett, för bolaget, stort antal betydelsefulla aktiviteter – däribland slutförande av vår kliniska studie, CE-märkning och produktlansering och inte minst en ökning av vår utvecklingstakt.”

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 9 – 23 mars 2017.
 • Teckningskurs: 10,20 SEK per aktie.
 • Avstämningsdag: 3 mars 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 mars 2017 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter var den 2 mars 2017.                  
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 mars 2017 var registrerade som aktieägare i Invent Medic Sweden AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 002 500 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 10 225 500 SEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier före nyemission: 8 020 000 stycken.
 • Värdering (pre-money): Cirka 81,8 MSEK.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden

9 – 21 mars 2017.

 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 9 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av april 2017.
 • Teckningsförbindelser: Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av den totala emissionsvolymen.
 • Marknadsplats: Invent Medics aktie är noterad på AktieTorget.
 • ISIN-kod: SE0007603402

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer representanter för Invent Medic att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Datum och tid Arrangör Adress och ort Anmälan
9 mars 201711:30 – 13:00 AktieTorget Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr.Stockholm inbjudan@aktietorget.se
13 mars 201711:40 – 13:00 Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue HotelKungsportsavenyen 36Göteborg event@sedermera.se
14 mars 201713:30 – 14:00 Aktiespararna Jönköping Jönköping UniversityGjuterigatan 5Jönköping http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Jonkoping-14mars/
15 mars 201719:30 – 20:00 AktiespararnaLund Elite Hotel IdeonScheelevägen 27Lund http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Lund-15mars/
20 mars 201717:00 – 17:30 Aktiespararna Event och Sedermera Fondkommission Hotel Birger JarlBirger Jarlsgatan 61AStockholm http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Kvinnokvallen-Stockholm-20mars/

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:  
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar