Idag inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 7 januari 2016, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) nyemission av aktier inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden avslutas den 28 januari 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3 MSEK (cirka 33 procent av emissionslikviden). Memorandum, teaser samt anmälningssedel finns att tillgå på Invent Medics, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.inventmedic.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade noteringen är 6 MSEK.

Invent Medic – Icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens

Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS (Tension Free Vaginal Support) för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard (bästa befintliga metod) för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och därmed ett betydande marknadsvärde.

Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället.

VD Karin Bryder kommenterar

Ett stort antal kvinnor upplever besvär med ansträngningsinkontinens, uppskattningsvis har storleksordningen 50 miljoner kvinnor världen över stora vardagliga problem med denna typ av inkontinens, vilket innebär ett stort medicinskt behov och en omfattande marknadspotential. TVS ska vara en produkt som ska kunna användas av ett stort antal kvinnliga patienter. Vi avser att inleda försäljning av produkten i Sverige/Norden, för att sedan expandera till de betydligt större marknaderna i Europa och USA. Vår målsättning är att lansera produkten på marknaden i Sverige/Norden, där TVS kan komma att säljas via apotek, under 2017. Därefter följer lansering i Europa 2018-2019 där fokus i första hand kommer att riktas på Storbritannien, Sydeuropa (främst Frankrike och Spanien) samt Balkan där vi har etablerade kontakter med intresserade företag. Introduktion i USA beräknas ske under 2019-2020. På marknader i övriga Europa, USA, Asien och Afrika kommer TVS erbjudas till kunder genom försäljning via distributörer eller licenstagare. Vi har ett begränsat behov av kapital samt en kort väg till lansering. Detta, tillsammans med att vi har en stor potentiell kundgrupp, bidrar till att vi har som målsättning att uppnå break even under slutet av 2017. Jag ser fram emot att få bidra till att färdigutveckla produkten så att vi kan erbjuda alla kvinnor med ansträngningsinkontinens en trygg vardag utan oro för vad som kan hända.

Motiv för nyemission

Invent Medic har kommit relativt långt i arbetet med produkten TVS då prototyp på produkten är framtagen och Proof of Concept har visats. Under 2016 avser Invent Medic att genomföra en klinisk studie och CE-märkning av produkten, följt av planerad marknadslansering i början av 2017. Under 2017 avser bolaget även att etablera licens/distributörsavtal för Europa och USA. Invent Medic genomför nu en nyemission vars emissionslikvid är avsedd att användas till att genomföra CE-märkning, klinisk studie, hantering av immateriella anläggningstillgångar, uppskalning av produktion, produktlansering i Sverige samt etablering av licens/distributörsavtal. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsförbindelser

Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3 MSEK, motsvarande cirka 33 % av den totala emissionsvolymen.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid:                                    7 januari – 28 januari 2016.

Teckningskurs:                                  3,00 SEK per aktie.

Teckningspost:                                  Anmälan om teckning ska avse lägst 1 600 aktier (4 800 SEK).

Emissionsvolym:                              Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 aktier och lägst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 9 000 000 SEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen och därigenom även den planerade noteringen på AktieTorget är 6 000 000 SEK.

Antal aktier före nyemission:          5 020 000 stycken.

Bolagets värdering pre-money:       Cirka 15,1 MSEK.

Marknadsplats:                                Invent Medic är godkänt för notering under förutsättning av att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel i bolagets aktie beräknas att bli den
29 februari 2016.

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Informationsträffar

I samband med nyemissionen kommer Invent Medic att delta på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis att närvara vid och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.

  • 20 januari 2016 kl. 18.00 – 20.00 – InWest, kvällsträff i Göteborg. Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59-65. Anmälan sker via info@inwestcorp.se
  • 21 januari 2016 kl. 12.00 - 13.15 – AktieTorget, lunchträff i Stockholm. AktieTorget, Mäster Samuelsgatan 42,
    plan 3. Anmälan sker via inbjudan@aktietorget.se
  • 21 januari 2016 kl. 17.00 - 20.00 – Aktiespararna, kvällsträff för kvinnor i Stockholm. Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A. Anmälan sker via www.aktiespararna.se/evenemang (anmälan öppen från och med 8 januari).
  • 26 januari 2016 kl. 11.45 - 13.00 - Sedermera Fondkommission, Lunchträff i Malmö. Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Anmälan sker via anmalan@sedermera.se

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

För frågor avseende nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD

Telefon: 0706-83 41 44

E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens, TVS. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Invent Medics produkt baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och därmed ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar