Invent Medic ser ett ökat kapitalbehov

2016-12-01

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) befinner sig i en intensiv fas med flera betydelsefulla aktiviteter på gång. Som tidigare kommunicerats har en viss tidsförskjutning skett avseende bolagets kommande aktiviteter innebärande bland annat att den kliniska multicenterstudien är planerad att inledas under det fjärde kvartalet 2016. Styrelsen i Invent Medic har härutöver beslutat att genomföra nedanstående aktiviteter.

-          Med beaktande av godkända patent i USA och Europa genomför bolaget en strategisk översyn vilken kan påvisa möjligheter att tidigarelägga marknadsaktiviteter i dessa territorier jämfört med tidigare plan.

-          Vidare kommer en certifiering av bolagets kvalitetsledningssystem möjliggöra att bolaget kan förvärva och/eller in-licensiera strategiskt kompletterande produkter inom området Kvinnors hälsa.

Tidsförskjutningen av den kliniska studien, i kombination med att bolaget vill öka takten genom ovanstående aktiviteter, medför att styrelsen i Invent Medic bedömer att bolaget är i behov av ytterligare finansiering. Enligt styrelsens bedömning uppgår det ökade kapitalbehovet till cirka 10 MSEK. Härutöver ser styrelsen kontinuerligt över bolagets finansieringsmöjligheter.

VD Karin Bryder kommenterar

– Styrelsen i Invent Medic vill försäkra bolagets aktieägare att vi noga överväger bolagets olika möjligheter för kapitalisering. Vi kommer i god tid informera marknaden om hur vi planerar kapitalanskaffningen.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar