Invent Medic Sweden AB: Offentliggörande av memorandum

Den 9 mars 2017 inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Teckningstiden löper till och med den 23 mars 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Invent Medic cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Invent Medic har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:  

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2016.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar