Forskningssatsning på folksjukdomar

Var sjätte svensk lider av en kronisk inflammationssjukdom. Hit hör till exempel reumatism, hjärt-kärlsjukdomar, MS, psoriasis och astma. Sex organisationer har därför gått samman i en gemensam forskningssatsning på området. Två konsortier på Karolinska Institutet finansieras nu med sammanlagt 70 miljoner kronor under fem år.

För den enskilde innebär sjukdomarna allvarliga handikapp, förlust av arbetsförmåga, ökad sjuklighet, kroniska smärtor och dödlighet i följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt eller cancer. Andelen drabbade är minst lika stor i övriga västvärlden som i Sverige.

Potentialen för forskning på det här området är stor med uppenbar nytta för såväl patienter som samhälle och näringsliv. Det är anledningen till att sex organisationer har gått samman i ett nytt forskningsprogram – Kronisk inflammation – för att stärka Sveriges ledande position inom området. Invest in Sweden Agency (ISA), KK-stiftelsen, Reumatikerförbundet, Stiftelsen för Strate¬gisk Forskning (SSF), VINNOVA samt Vårdalstiftelsen satsar tillsammans 85 miljoner kronor i programmet.

- Det är glädjande att viktiga forskningsfinansiärer har gått ihop och gjort en kraftsamling på det här sättet. Genom denna satsning stärks forskningen och vi får ökade möjligheter till att bekämpa kroniska inflammationssjukdomar, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

Två konsortier tilldelas pengar
Programmet har beslutat om finansiering till två konsortier koordinerat från Karolinska Institutet (KI) under en femårsperiod med start 1 januari 2008. Bedömningen av de ansökningar som kommit in till programmet har gjorts utifrån vetenskaplig kvalitet, patientnytta och kommersialiseringspotential av internationella bedömare.

Det ena nationella konsortiet är ”Controlling chronic inflammatory diseases with combined efforts (Combine)” koordinerat av Lars Klareskog vid KI, institutionen för medicin och enheten för reumatologi. Målet med forskningen är att finna bättre metoder att förebygga och behandla kroniska inflammationssjukdomar, bl.a. reumatiska sjukdomar, och se till att framstegen snabbt kommer till nytta för patienterna. Konsortiet har fått namnet "Combine" eftersom man vill skapa nya former för samverkan mellan forskare, patientorganisationer, vård och forskande industri. De tilldelas 60 miljoner för perioden 2008-2012.

Det andra konsortiet ”Kronisk inflammation – diagnos och terapi” är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot nya mål för läkemedelsutveckling, förebyggande strategier, och diagnostiska hjälpmedel vid kroniska inflammatoriska sjukdomar, särskilt åderförkalkning, astma, ledgångsreumatism och tarminflammationer. Forskningen leds av Jesper Haeggström vid KI, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, och tilldelas 10 miljoner för perioden 2008-2012.

Vid ett journalistseminarium arrangerat av Reumatikerförbundet fredagen den 5 oktober finns möjlighet att träffa projektledarna för respektive konsortium, Lars Klareskog och Jesper Haeggström. För ytterligare information http://www.reumatikerforbundet.org/start.asp?sida=3502

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Håkan Eriksson, KK-stiftelsen, tel 08-566 481 51, hakan.eriksson@kks.se
Katarina Nordqvist, VINNOVA, tel 08-473 30 11, katarina.nordqvist@vinnova.se
Lars Rask, Stiftelsen för Strategisk Forskning, tel 08-505 816 77, lars.rask@stratresearch.se
Rolf Rising, Invest in Sweden Agency, tel 070-634 08 20, rolf.rising@isa.se
Ewa Ställdal, Vårdalstiftelsen, tel 08-545 13 550, stalldal@vardal.se
Jan-Olov Söderberg, Reumatikerförbundet, tel 070-730 15 72, jan-olov.soderberg@reumatikerforbundet.org

Om oss

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i Japan, Nordamerika, Indien och Kina. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt med skilda svenska aktörer samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar