Sverige stärker sin ställning - styrkor och svagheter i ny global rapport

Bland världens mest konkurrenskraftiga länder ligger Sverige på fjärde plats efter USA, Schweiz och Danmark. Näringslivets förutsättningar har förbättrats väsentligt men det finns fortsatta svagheter. Det är några av resultaten i en världsomfattande inventering gjord av Global Competitiveness Report 2007-2008, som ges ut av World Economic Forum.

I rapporten analyseras konkurrenskraften i totalt 131 länder. Den jämförande analysen sammanfattas bl.a. i ett Global Competitiveness Index som rangordnar länderna efter hur väl de presterar inom tolv olika områden, däribland makroekonomisk miljö, infrastruktur, utbildningssystem och innovationskapacitet. Indexet bygger på offentlig statistik och enkätsvar från ca 11 000 företagsledare i världen. Sverige klättrar i detta index från nionde till fjärde plats. Listan toppas av USA följt av Schweiz och Danmark. Finland ligger på sjätte plats och Norge på sextonde.

Sverige visar framsteg även i rapportens Business Competitiveness Index som mäter näringslivets utvecklingskraft och kvaliteten på företagsklimatet. Även här lyfter sig Sverige från nionde till fjärde plats efter USA, Tyskland och Finland.

Styrkor och svagheter
Enligt World Economic Forum ligger Sveriges styrkor främst i den makroekonomiska miljön, starka institutioner, högre utbildning och lärande samt teknologivänlighet, särskilt på IT-området. En svaghet är främst den inflexibla arbetsmarknaden, där Danmark förs fram som ett föredöme bland de nordiska länderna. En annan svaghet är de höga skatterna som ger dåliga incitament för arbete och investeringar.

- Sverige är tillbaka som ett de av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, säger Dr Christian Ketels, en av författarna till rapportens Business Competitiveness Index och ansvarig för Sverige. Nu kan Sverige kosta på sig att tänka långsiktigt och skapa de bästa förutsättningar för att utveckla konkurrensfördelar. I dag har Sverige en solid finans- och arbetsmarknadspolitik som kan hantera de olika faserna i en konjunkturcykel. Men landet behöver också en aktiv och tydlig näringspolitik så att svenska företag även i framtiden kan konkurrera framgångsrikt på världsmarknaden.

- Rapporten visar att Sverige har utmärkta förutsättningar att konkurrera internationellt och dra till sig utländska investeringar, säger Kai Hammerich, generaldirektör vid ISA. Men saker och ting händer inte av sig själva. Vi måste fortsätta att stärka förutsättningarna för utländska investeringar i Sverige och marknadsföra Sverige som investeringsland. Vi ska t ex fortsätta att arbeta hårt för att attrahera investerare frän tillväxtmarknaderna i Asien, särskilt Kina och Indien.

För ytterligare information kontakta:
Christian Ketels, Handelshögskolan i Stockholm och Harvard Business School, mobil 070-491 46 26, cketels@hbs.edu
Magnus Runnbeck, utredningschef ISA, mobil 070-269 74 60, magnus.runnbeck@isa.se.

Om oss

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i Japan, Nordamerika, Indien och Kina. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt med skilda svenska aktörer samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar