Utländska investeringar ökar sysselsättningen

Invest in Sweden Agency, ISA, har under det första halvåret 2007 medverkat till 78 investeringar. Dessa har genererat ca 1 200 nya arbetstillfällen, vilket är betydligt fler än förra året. Resultatet det första halvåret är ISAs hittills bästa.

Investeringsfrämjandet är viktigt för Sveriges tillväxt och regeringen borde snarare satsa mer än mindre konstaterar en oberoende översyn som gjorts av det svenska export- och investeringsfrämjandet. Trots det väntar nu omfattande neddragningar på ISA, både i Sverige och utomlands.

Både tjänsteintensiva och kompetensdrivna investeringar växer
De viktigaste investeringarna under årets första sex månader kommer från USA, Kina, Storbritannien och Japan. Majoriteten av investe¬ringarna är nyetableringar. Investeringarna har genererat drygt 1 200 nya arbetstillfällen jämfört med 500 samma period förra året.

Förutom resultatet för halvåret 2007 har ISA även gjort en uppföljning av utvecklingen i tidigare gjorda investeringar. Av denna kan konstateras att ca 40 procent av de 409 utländska företag som etablerats med ISAs medverkan under 2003-2005 har expanderat. Antalet arbetstillfällen i företagen ökade netto från ca 8 500 till 9 600, dvs. med ca 1 100 anställda eller med 12 procent.

En ökning av utländska etableringar har skett inom tjänstesektorn, t.ex. detaljhandel, bank och finans, contact center, logistik, byggsektorn och turism. Dessa investeringar skapar ofta många nya arbetstillfällen och är framför allt marknadsdrivna - Sveriges posi¬tion som den största marknaden i Norden och det strategiska läget i Öster¬sjöregionen attraherar.

Kompetensdrivna investeringar har skett inom branscher som IT/telekom, biovetenskap samt fordons- respektive träindustrin. Intresset ökar för att investera i s.k. clean tech, miljöteknik. Sveriges attraktionskraft är hög vad gäller FoU, innovationsförmåga och kompetens.

”Sverige har under det första halvåret lyckats attrahera värdefulla utländska satsningar på forskning och utveckling tillsammans med verksamheter där många arbetstillfällen har skapats. Förutom investeringar från USA och Europa är det glädjande att konstatera att investeringarna från Asien fortsätter att öka, då främst från Kina och Japan men även från Indien, som är en ny spännande marknad”, säger ISA:s generaldirektör Kai Hammerich.

Ladda ner hela rapporten på http://www.isa.se/halvårsrapport2007
Exempel på investeringar www.isa.se/investeringsexempel

Neddragningar väntar på ISA
Den oberoende översyn av det svenska export- och investeringsfrämjandet som i juni överlämnades till handelsministern konstaterade bl.a. att investeringsfrämjandet är viktigt för Sveriges tillväxt och att det finns grund för att regeringen, som i så många andra länder, satsar på

ett investeringsfrämjande – ett behov som snarare ökar än minskar i den globala konkurrensen mellan länder och företag. Översynen, som genomfördes av konsultföretaget Arthur D Little, konstaterade också att Sverige i en internationell jämförelse satsar relativt lite på att attrahera utländska investeringar och att de planerade neddragningarna på ISA riskerar ge negativa effekter.

För den händelse ISAs budget minskas från 96 mnkr 2007 till ca 70 à 72 mnkr 2008, en minskning med omkring 25 procent, kommer detta att innebära en neddragning av ISAs verksamhet både i Sverige och utomlands.

”ISA beklagar den planerade neddragningen, särskilt i en tid när betydelsen av de globala investeringarna för tillväxt och sysselsättning bara ökar och andra länder satsar ambitiöst på att attrahera investeringar. De utländska investeringarna i Sverige bidrar inte bara till en ökad konkurrenskraft inom ett stort antal för Sverige viktiga sektorer och områden, de generar också viktiga sysselsättningstillfällen”, säger Kai Hammerich.

”Sverige, som är en av världens mest internationaliserade ekonomier, måste balansera de svenska utflödena av investeringar med inflöden från utlandet. I en stenhård konkurrens om investeringar räcker det inte att förlita sig på att företagen själva ser vad Sverige har att erbjuda i konkurrens med andra länder. Tvärtom krävs det en aktiv, uppsökande verksamhet. Detta gäller inte minst för de nya tillväxtekonomierna, som nu håller på att bli stora utlandsinvesterare.”

ISA har den 17 augusti lämnat sina synpunkter på rapporten Oberoende översyn av Sveriges export- och investeringsfrämjande åtgärder. Ladda ner rapporten och ISAs synpunkter på rapporten http://www.isa.se/oversyn_och_yttrandeFör ytterligare information var vänlig kontakta:
Annika Rembe, 070-642 7816 annika.rembe@isa.se
Om oss

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i Japan, Nordamerika, Indien och Kina. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt med skilda svenska aktörer samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.

Dokument & länkar