Latours årsredovisning för 2011 är offentliggjord

 

Latours årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.latour.se samt i bifogad fil.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare som begärt det i början av vecka 15.
Årsredovisningen kan beställas från Latours hemsida under Investerare och Media/Prenumeration eller per telefon 031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar vecka 16.

Göteborg den 22 mars 2012

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, Finans- och ekonomidirektör, Investment AB Latour, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav.
De noterade innehaven har ett marknadsvärde på cirka 16 miljarder kronor och inkluderar Assa Abloy, Securitas och Sweco.
Den helägda industrirörelsen är organiserad i fyra affärsområden; Hultafors Group, Latour Industries, Specma Group och Swegon och omsätter cirka 7 miljarder kronor.

Informationen i denna rapport är sådan som Latour ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2012 kl. 08.30.

 

 

Om oss

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar