Antal aktier och röster i Öresund den 30 april 2013

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har efter beslut vid årsstämman den 20 mars 2013 genomfört en minskning av aktiekapitalet med 15.747.729,16 kronor genom indragning av 1.089.606 aktier för återbetalning till aktieägarna Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Finland Plc. En fondemission om 15.747.729,16 kronor, utan utgivande av nya aktier, har även genomförts i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen har registrerats av Bolagsverket under april månad och därefter uppgår aktiekapitalet oförändrat till 344.241.397,14 kronor. Antalet aktier och röster i bolaget har minskat från 23.818.513 till 22.728.907.

Stockholm den 30 april 2013

Investment AB Öresund (publ)


Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.


Uppgifterna ovan lämnas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument enligt vilka ett bolag som minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget skall offentliggöra uppgifter om ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då minskningen har skett.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.