Beslut från Öresunds årsstämma den 17 april 2018

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) den 17 april 2018 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING
Sakutdelningen fastställdes enligt styrelsens förslag till, för varje tiotal innehavda aktier i Öresund, en aktie i Bilia AB (publ) (”Bilia”) och en aktie i MQ Holding AB (publ) (”MQ Holding”), motsvarande 4.545.782 aktier i Bilia och 4.545.782 aktier i MQ Holding, med avstämningsdag torsdagen den 19 april 2018. Dock bemyndigades styrelsen att kunna senarelägga avstämningsdagen med upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt för sakutdelningens praktiska genomförande. Aktierna i sakutdelningen beräknas finnas tillgängliga på vp-konton måndagen den 23 april 2018.

De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio skall erhålla rätt till en andel av en aktie i Bilia respektive MQ Holding enligt följande. Varje överskjutande andel skall berättiga till en tiondels aktie i Bilia respektive MQ Holding. Samtliga sådana andelar av aktier i Bilia respektive MQ Holding skall sammanläggas till hela aktier vilka därefter skall säljas av Öresund i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, skall utbetalas till berättigade aktieägare.

STYRELSE OCH ARVODEN
Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och verkställande direktören som tjänstgjort under räkenskapsåret 2017 ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter, att omvälja samtliga styrelseledamöter samt nyval av Douglas Roos. Öresunds styrelse består därmed för tiden intill slutet av årsstämman 2019 av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg, Douglas Roos och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande i styrelsen omvaldes Laila Freivalds, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund eller bolag inom koncernen, för perioden till och med utgången av årsstämman 2019, skall utgå med 280.000 (260.000) kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 210.000 (200.000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

REVISOR OCH ARVODE
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Anders Bäckström kommer att vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade också att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att längst intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst trehundra miljoner kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören och ekonomichefen).

ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande ändringar av bolagsordningen:
- Att § 6 ändras till: Bolagets styrelse skall bestå av minst fem och högst tio ledamöter.
- Att § 7 ändras till: En eller två revisorer eller registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.
- Att § 9 punkt 8 ändras till: Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer eller registrerat revisionsbolag som skall väljas av stämman.
- Att § 9 punkt 10 ändras till: Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisor eller registrerat revisionsbolag.
- Att § 12 ändras till: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm den 17 april 2018

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för publicering den 17 april 2018 klockan 16.05 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.