Beslut från Öresunds årsstämma den 24 april 2012

 

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) den 24 april 2012 har bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING
Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, motsvarande en (1) aktie i Fabege AB (publ) (”Fabege”) för varje tiotal (10) aktier i Öresund, med avstämningsdag den 27 april 2012. Euroclear Sweden AB räknar med att kunna sända utdelningen, i form av aktier i Fabege, omkring den 2 maj 2012.

De aktieägare vars innehav per avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio erhåller rätt till en andel av en aktie i Fabege enligt följande. Varje överskjutande andel berättigar till en tiondels aktie i Fabege. Samtliga sådana andelar av aktier i Fabege sammanläggs till hela Fabegeaktier vilka därefter säljs av Öresund i marknaden. Likviden, utan avdrag för courtage, kommer att utbetalas till berättigade aktieägare.

STYRELSE OCH ARVODEN
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter och Öresunds styrelse består därmed av Magnus Dybeck, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Johan Qviberg, Mats Qviberg och Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice ordförande omvaldes Per-Olof Eriksson, allt enligt valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund, skall utgå med 240.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och vice ordförande och med 180.000 kronor till envar av övriga ledamöter.

REVISORER
Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av högst 2.300.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 350 miljoner kronor.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (vd).

ÄNDRADE PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att principerna för utseende av valberedning ändras så att de innebär att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i stället för som tidigare fem. Principerna finns tillgängliga på Öresunds webbplats, www.oresund.se

Stockholm den 24 april 2012

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 

 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar