Bokslutskommuniké 1999


Öresundkoncernens substansvärde uppgick den 31 december 1999 till 335 kronor per aktie.
Substansvärdet ökade, justerat för lämnad utdelning, med 51% under 1999.
OM Stockholmsbörsens generalindex, justerat för utdelningar, steg under året med 70 %.

Syntetiskt återköp av egna aktier
En extra bolagsstämma den 21 september 1999 beslutade att ge styrelsen mandat att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra syntetiska återköp av maximalt 1 600 000 egna aktier och/eller 350 Mkr. Fram till den 31 december 1999 har 190 687 aktier återköpts enligt detta beslut vilket motsvarar 1,8 % av kapitalet. Om dessa aktier hade varit inlösta skulle substansvärdet den 31 december 1999 uppgå till 337 kronor per aktie.

Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årets bolagsstämma att utdelningen höjs med 1,75 kronor per aktie till 16,50 kronor per aktie (14,75).


Substansvärdets fördelning
Koncernens substansvärde per 31 december 1999 fördelade sig på de största aktieinnehaven, övriga värdepapper, värdepapperslån samt övriga tillgångar och skulder netto, enligt nedan:

Resultat och finansiell ställning
Moderföretaget
Moderföretagets resultat uppgick till 214 Mkr (373). Resultatet inkluderar skattefria realisations-vinster om 602 Mkr (720).

Erhållna utdelningar, inklusive utdelningar från intresseföretag, uppgick 1999 till 126 Mkr (96). Därtill kommer erhållen utdelningskompensation för vid utdelningstillfället utlånade aktier på 2 Mkr (20).

Administrationskostnaderna uppgick till 12,9 Mkr (9,6). Ökningen beror framför allt på kostnader hänförliga till det inlösenprogram som genomförts under 1999.

Moderföretaget har skrivit ned aktierna i dotterföretaget med 497,0 Mkr (448,3). Denna nedskrivning motsvarar ett lämnat villkorat aktieägartillskott till dotterföretaget AB Rivus. Aktieägartillskottet redovisas i enlighet med Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande.

Marknadsvärdet på moderföretagets värdepappersportfölj, inklusive intresseföretag, uppgick den
31 december 1999 till 4 057 Mkr (3 204) medan det bokförda värdet uppgick till 2 211 Mkr (2 377). Övervärdet i portföljen uppgick till 1 846 Mkr (827). I moderföretagets värdepappersportfölj ingick på bokslutsdagen utlånade och av dotterföretaget sålda aktier med ett marknadsvärde på 368 Mkr (835). Det bokförda värdet på de utlånade aktierna uppgick till 13 Mkr (137).

Koncernen
Substansvärdet som presenterats ovan avser koncernen som helhet med hänsyn till respektive innehavs marknadsvärde.

Förutom moderbolaget består koncernen av det helägda dotterbolaget AB Rivus samt dess dotterbolag Ven Capital AB.

Enligt Årsredovisningslagen skall innehav som uppgår till minst 20 % av rösterna redovisas som intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Detta erfordrar uppgifter från intresseföretagens årsbokslut vilka ej fanns tillgängliga när denna kommuniké avlämnades. Vi presenterar därför balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys enbart för moderföretaget. En fullständig koncernredovisning presenteras i årsredovisningen som beräknas vara klar för distribution under vecka 11. Årsredovisningen distribueras till aktieägare med post och hålls samtidigt tillgänglig på företagets kontor.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma hålls i Stockholm fredagen den 31 mars 2000 kl 16.00 i Industrihuset, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm. Avstämningsdag för utdelning beräknas bli den 5 april och utdelningen beräknas bli utbetald den 12 april 2000.


Kommande rapporttillfällen under år 2000

Delårsbokslut januari-mars 10 april 2000
Delårsbokslut januari-juni 7 juli 2000
Delårsbokslut januari-juni, koncernen augusti 2000
Delårsbokslut januari-september 9 oktober 2000

Övriga månader presenteras substansvärdet den tredje vardagen i nästkommande månad.
Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar. Substansvärdet presenteras dessutom på Öresunds hemsida, www.oresund.se samt på www.huginonline.se.Stockholm den 19 januari 2000


Styrelsen

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar