Bokslutskommuniké 2015

  • Substansvärdet ökade med 35,4 (20,5) procent till 206 (159) kronor per aktie

  • Index steg med 10,4 procent

  • Resultatet per aktie uppgick till 54,99 (31,49) kronor

  • Föreslagen utdelning om 9,00 (7,50) kronor per aktie

  • Föreslagen aktiesplit 2:1

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 35,4 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 december 2015 till 206 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 35,4 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan utgången av 2014 (159 kronor per aktie den 31 december 2014). Detta är 25,0 procentenheter bättre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 10,4 procent under motsvarande period. Under årets fjärde kvartal ökade substansvärdet med 14,9 procent. Index steg under motsvarande period med 6,3 procent.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under 2015 hade innehaven i Bilia, Fabege, MQ Holding, Acne Studios, Carnegie, Oriflame, Svolder och Byggmax. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under 2015.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 december 2015 var 222,00 kronor (166,00 kronor den 31 december 2014), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om 39 (42) procent under 2015.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 DECEMBER 2015

Antal Kurs, kr[3] Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 5 080 350 192,00 975 43 20,8
Fabege 5 500 000 140,60 773 34 16,5
Oriflame 2 802 990 136,10 381 17 8,1
SEB 4 000 000 89,50 358 16 7,6
MQ Holding 6 057 170 49,40 299 13 6,4
Svolder 2 322 435 122,25 284 12 6,0
TeliaSonera 4 500 000 42,30 190 8 4,1
Bulten 2 263 535 81,75 185 8 3,9
Scandi Standard 2 941 981 54,00 159                  7 3,4
Övriga noterade värdepapper 609 27 13,0
Summa noterade värdepapper 4 214 185 89,8
Onoterade värdepapper
Acne Studios 215 9 4,6
Övriga onoterade värdepapper 43 2 0,9
Summa onoterade värdepapper 258 11 5,5
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 221 10 4,7
Totalt 4 693 206 100,0

Bokslutskommunikén (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 22 januari 2016

Styrelsen

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 232 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar