Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

  • Substansvärdet ökade med 11,7 procent till 121 kronor per aktie
  • Index steg med 9,1 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 12,51 (5,71) kronor

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 11,7 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2013 till 121 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 11,7 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan utgången av 2012 (116 kronor per aktie[2] den 31 december 2012). Detta är 2,6 procentenheter bättre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 9,1 procent under det första halvåret. Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 1,1 procent. Index sjönk under motsvarande period med 1,0 procent.

Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2013, hade innehavet i Bilia. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden.

Börskursen (senaste betalkurs) den 30 juni 2013 var 111,00 kronor (102,00 kronor den 31 december 2012), vilket innebar en totalavkastning om 17 (2) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2013

Antal Kurs, kr Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 4 643 619 107,00 497 22 18,1
Fabege 7 000 000 65,75 460 20 16,8
TeliaSonera 3 300 000 43,73 144 6 5,3
Autoliv 245 000 521,50 128 6 4,7
ABB 850 000 146,10 124 5 4,5
Volvo[3] 1 100 000 89,75 99 4 3,6
Byggmax 2 441 261 36,30 89 4 3,2
Övriga noterade värdepapper 516 23 18,8
Summa noterade värdepapper 2 056 90 74,9
Onoterade värdepapper
Carnegie[4] 287 13 10,5
Klarna[5] 138 6 5,0
Acne 137 6 5,0
Övriga onoterade värdepapper 25 1 0,9
Summa onoterade värdepapper 587 26 21,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[6] 104 5 3,8
Totalt 2 747 121 100,0

Halvårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.

Stockholm den 9 juli 2013

Styrelsen

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (126.854 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie.

[2] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund den 31 december 2012.

[3] Varav 175.000 A-aktier.

[4] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[5] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades AB (publ) (”Creades”)) ägt holdingbolag.

[6] Varav likvida medel uppgick till 67 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.