Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

  • Substansvärdet ökade med 24,1 procent till 123 kronor per aktie
  • Index steg med 6,0 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 24,54 (14,09) kronor

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 24,1 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2016 till 123 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 24,1 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2015 (103 kronor per aktie den 31 december 2015). Detta är 18,0 procentenheter bättre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 6,0 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal ökade substansvärdet med 15,2 procent. Index steg under motsvarande period med 10,1 procent.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 september 2016, hade innehaven i Oriflame, Svolder, Bilia, Catena Media och Fabege. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehavet i MQ Holding.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 september 2016 var 146,50 kronor (111,00 kronor den 31 december 2015), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om 37 (8) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2016

Antal Kurs, kr[3] Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 5 210 350 210,50 1 097 24 19,6
Fabege 5 500 000 156,10 859 19 15,3
Oriflame 1 950 000 314,10 612 13 10,9
Svolder 2 487 179 178,50 444 10 7,9
SEB 4 500 000 85,95 387 9 6,9
Nordax 5 190 502 48,00 249 5 4,4
Catena Media 3 030 303 77,50 235 5 4,2
Scandi Standard 3 667 667 63,25 232 5 4,1
Bulten 2 263 535 95,75 217 5 3,9
MQ Holding 6 257 170 34,00 213 5 3,8
Övriga noterade värdepapper 714 16 12,7
Summa noterade värdepapper
 
5 258 116 93,8
Onoterade värdepapper 246 5 4,4
Summa onoterade värdepapper

246 5 4,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 100 2 1,8
Totalt 5 604 123 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.  

Stockholm den 11 oktober 2016

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Gustav Lindner, telefon 08 – 402 33 00.  


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Observera att uppgifterna i denna delårsrapport, där så är tillämpligt, har omräknats till följd av den uppdelning av Öresunds aktier (så kallad aktiesplit 2:1) som
skedde under maj 2016. Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 111 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.