Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

  • Substansvärdet ökade med 10,1 procent till 120 kronor per aktie
  • Index steg med 11,3 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 13,23 (2,04) kronor

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 10,1 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2012 till 120 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 10,1 procent, justerat för inlösen, sedan utgången av 2011 (109 kronor den 31 december 2011). Detta är 1,3 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 11,3 procent under årets första kvartal.

Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia och Fabege. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden.

Börskursen (senaste betalkurs) den 31 mars 2012 var 106,50 kronor (93,75 kronor den 31 december 2011), vilket innebar en totalavkastning om 14 (1) procent under delårsperioden.


SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2012

Värdepapper Antal Kurs, kr Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 10 248 144 57,00 584 25 20,4
Bilia 4 300 288 130,50 561 24 19,6
SkiStar 3 049 447 80,25 245 10 8,6
Creades 786 830 131,50 103 4 3,6
Ericsson B 865 000 68,50 59 2 2,1
Volvo B 550 000 96,40 53 2 1,9
SEB A 1 000 000 46,99 47 2 1,6
Övriga noterade värdepapper 343 14 12,0
Summa noterade värdepapper 1 996 84 69,8
Onoterade värdepapper
Carnegie[2], [3] 280 12 9,8
Klarna[3] 166 7 5,8
Acne 82 3 2,9
Övriga onoterade värdepapper 28 1 1,0
Summa onoterade värdepapper 556 23 19,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 308 13 10,8
Totalt 2 860 120 100,0

Hela delårsrapporten inklusive tabeller finns att läsa i bifogad pdf-fil.

Stockholm den 24 april 2012

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av företagets revisorer.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund.

[2] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[3] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.

[4] Varav likvida medel uppgick till 202 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar