Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

  • Substansvärdet ökade med 10,6 procent till 120 kronor per aktie
  • Index steg med 10,3 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 11,01 (13,23) kronor

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 10,6 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2013 till 120 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 10,6 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan utgången av 2012 (116 kronor per aktie[2] den 31 december 2012). Detta är 0,3 procentenheter bättre än SIX Return Index, som steg med 10,3 procent under motsvarande period.

Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehavet i Bilia. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden.

Börskursen (senaste betalkurs) den 31 mars 2013 var 105,00 kronor (102,00 kronor den 31 december 2012), vilket innebar en totalavkastning om 11 (14) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2013

Antal Kurs, kr Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 4 600 288 117,00 538 24 19,8
Fabege 7 000 000 66,60 466 21 17,2
TeliaSonera 3 300 000 46,53 154 7 5,6
ABB 850 000 148,00 126 6 4,6
Autoliv 250 000 448,70 112 5 4,1
Volvo[3] 1 000 000 94,75 95 4 3,5
SCA B 500 000 167,60 84 4 3,1
Övriga noterade värdepapper 487 21 17,9
Summa noterade värdepapper 2 061 91 75,8
Onoterade värdepapper
Carnegie[4] 289 13 10,6
Klarna[5] 163 7 6,0
Acne 137 6 5,0
Övriga onoterade värdepapper 24 1 0,9
Summa onoterade värdepapper 614 27 22,6
Övriga tillgångar och skulder, netto[6] 43 2 1,6
Totalt 2 718 120 100,0


Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.Stockholm den 12 april 2013

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 - 402 33 00.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar antalet utestående aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) efter indragning av 1.089.606 syntetiskt återköpta egna aktier enligt beslut vid årsstämman den 20 mars 2013. Bolagsverket registrerade minskningen av aktier den 3 april 2013.

[2] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund.

[3] Varav 175.000 A-aktier (kurs 94,75 kronor) och 825.000 B-aktier (kurs 94,75 kronor).

[4] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[5] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades AB (publ) (”Creades”)) ägt holdingbolag.

[6] Varav likvida medel uppgick till 142 Mkr och skuld för indragning av 1.089.606 syntetiskt återköpta egna aktier enligt årsstämmobeslut uppgick till 113 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera