Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

  • Substansvärdet ökade med 3,5 procent till 129 kronor per aktie
  • Index steg med 6,5 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till 4,31 (0,08) kronor

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 3,5 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2017 till 129 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 3,5 procent sedan utgången av 2016 (124 kronor per aktie den 31 december 2016). Detta är 3,0 procentenheter sämre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 6,5 procent under motsvarande period.

Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 31 mars 2017, hade innehaven i Oriflame, Catena Media och Ework Group. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehavet i Bilia.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 mars 2017 var 150,00 kronor (152,50 kronor den 31 december 2016), vilket innebar en totalavkastning om -2 (3) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2017

Antal Kurs, kr[3] Marknadsvärde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 5 210 350 185,00 964 21 16,5
Fabege 5 500 000 142,50 784 17 13,4
Oriflame 1 400 000 359,20 503 11 8,6
Svolder 2 156 504 205,00 442 10 7,6
SEB 3 774 800 99,85 377 8 6,4
Catena Media 3 030 303 104,50 317 7 5,4
Scandi Standard 5 129 000 54,50 280 6 4,8
Nordax 5 873 924 45,80 269 6 4,6
Bulten 2 263 535 111,25 252 6 4,3
Ambea 2 766 667 82,50 228 5 3,9
Övriga noterade värdepapper 885 19 15,1
Summa noterade värdepapper 5 300 117 90,6
Onoterade värdepapper 
Summa onoterade värdepapper

263 6 4,5
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 289 6 4,9
Totalt 5 852 129 100,0


Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
 

Stockholm den 12 april 2017

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Gustav Lindner, telefon 08 – 402 33 00.  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Observera att uppgifterna i denna delårsrapport, där så är tillämpligt, har omräknats till följd av den uppdelning av Öresunds aktier (så kallad aktiesplit 2:1) som skedde i maj 2016. Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 257 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.