Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

  • Substansvärdet minskade med 3,2 procent och uppgick till 5.638 Mkr motsvarande 124 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 0,5 procent
  • Resultatet per aktie uppgick till -4,13 (4,31) kronor

SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 3,2 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2018 till 5.638 Mkr (5.825 Mkr den 31 december 2017) motsvarande 124 kronor per aktie[1], vilket är en minskning med 3,2 procent sedan utgången av 2017 (128 kronor per aktie den 31 december 2017). Detta är 2,7 procentenheter sämre än SIX Return Index som sjönk med 0,5 procent under motsvarande period.

Inget innehav hade någon större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 31 mars 2018. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia, MQ Holding och Ambea.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 mars 2018 var 127,80 kronor (131,75 kronor den 31 december 2017), vilket innebar en totalavkastning om -3 (-2) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2018

Antal aktier Ägarandel   kapital, % Kurs, kr[3] Marknads-värde, Mkr Marknads­värde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 760 196 3,5 180,80 1 041 23 18,5
Bilia 12 089 869 11,8 73,65 890 20 15,8
Scandi Standard 7 797 497 11,8 57,20 446 10 7,9
Catena Media 3 758 996 6,9 112,60 423 9 7,5
Svolder 3 996 268 15,6 90,10 360 8 6,4
SEB 3 750 000 0,2 87,50 328 7 5,8
Oriflame 715 000 1,3 399,00 285 6 5,1
Bulten 2 263 535 10,8 112,20 254 6 4,5
Ambea 3 996 469 5,9 60,40 241 5 4,3
Övriga noterade värdepapper 715 16 12,7
Summa noterade värdepapper 4 985 110 88,4
Onoterade värdepapper 
Acne Studios 219 5 3,9
Övriga onoterade värdepapper 119 3 2,1
Summa onoterade värdepapper 338 7 6,0
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 315 7 5,6
Totalt 5 638 124 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.  

Stockholm den 12 april 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00.  


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Överstigande 50 Mkr.

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 305 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.