Förlikning för Öresund

Trots att Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) vann den process i Stockholms tingsrätt som HQ AB inlett har Öresund accepterat en förlikning med HQ AB:s konkursbo.

Konkursförvaltaren har idag lämnat in ett förlikningsavtal mellan parterna till Svea hovrätt. Detta innebär att HQ AB:s konkursbo övertar den talan HQ AB i konkurs för i målet, varför parterna gemensamt hemställer att tingsrättens dom undanröjs och att förlikningen stadfästs i dom.

Förlikningen innebär att svarandena efterger 262 Mkr, motsvarande svarandenas rättegångskostnader i tingsrätten, samt betalar 25,48 Mkr till konkursboet. KPMG AB, Mats Qviberg och Öresund delar på betalningen varav Öresunds del uppgår till 6,16 Mkr. Genom denna förlikning är parternas samtliga mellanhavanden av vad slag det vara må slutligt reglerade.

En fortsatt process skulle vara tidskrävande samt förknippad med ytterligare kostnader för Öresund och till nackdel för dess aktieägare. Även om Öresund skulle vinna målet i hovrätten och bli tillerkänt ersättning för rättegångskostnader skulle HQ AB i konkurs aldrig kunna betala dessa kostnader. Överenskommelsen ger Öresund möjlighet att till fullo fokusera på investeringar och därigenom fortsätta arbeta för att skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna.

”Detta är mycket positivt för Öresund och dess aktieägare. En överenskommelse innebär att Öresund nu kan lägga denna process bakom sig och fokusera på att göra affärer”, säger Nicklas Paulson, VD för Öresund.

Förlikningen innebär att Öresund inte kommer att erhålla ersättning för i tingsrätten utdömda rättegångskostnader om 15,8 Mkr.

Ärendet ligger nu för handläggning i Svea hovrätt.

Stockholm den 4 maj 2018

Investment AB Öresund (publ)

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 klockan 10.35 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar