Förlikningen stadfäst i Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom och stadfäst förlikningen mellan Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) m.fl. och HQ AB:s konkursbo.

Tvisten mellan HQ AB och Öresund m.fl. prövades under 2017 och Stockholms tingsrätt (”tingsrätten”) dömde till Öresunds fördel. HQ AB har överklagat tingsrättens dom till Svea hovrätt. Därefter har HQ AB försatts i konkurs och trätt i likvidation.

Den 4 maj 2018 lämnades ett förlikningsavtal in till Svea hovrätt träffat mellan HQ AB:s konkursbo samt Öresund m.fl. där parterna gemensamt hemställde att tingsrättens dom skulle undanröjas och att förlikningen skulle stadfästas i dom.

Öresunds del av förlikningen om totalt 25,48 Mkr uppgår till 6,16 Mkr och innebär att Öresund inte kommer att erhålla ersättning för i tingsrätten utdömda rättegångskostnader om 15,8 Mkr.

Genom att förlikningen nu är stadfäst i dom är parternas samtliga mellanhavanden av vad slag det vara må slutligt reglerade.

Svea hovrätts dom kan överklagas senast den 17 juli 2018. För att Högsta domstolen skall pröva ett överklagande krävs att prövningstillstånd beviljas. Givet Svea hovrätts tydliga domskäl är bedömningen att det föreligger låg sannolikhet för ett sådant beviljande.

Stockholm den 19 juni 2018

Investment AB Öresund (publ)

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 klockan 15.35 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.