Kallelse till bolagsstämma 2000.03.31

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall
 • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 21 mars 2000
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 Stockholm eller per telefon 08-402 33 00 eller telefax 08-402 33 03, senast tisdagen den 28 mars 2000, kl 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 21 mars 2000, då sådan införing skall vara verkställd.
 
Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av justeringsmän
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 1999
  2. om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorssuppleant
 14. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiskt återköp av egna aktier
 16. Beslut om godkännande av nyemission av aktier i AB Rivus till bolagets personal
 17. Stämmans avslutande

 
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 16,50 kronor per aktie, samt därutöver en aktie i dotterbolaget AB Rivus för varje aktie i Investment AB Öresund.
Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslås den 5 april 2000 och för utdelningen av aktier i AB Rivus den 20 november 2000 eller den tidigare dag som styrelsen beslutar.
Under förutsättning att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas kontantutdelningen bli utsänd från VPC den 12 april 2000.
 
Val av styrelse
Aktieägare representerande cirka 40% av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag.
 
Styrelseledamöter: Omval av Matts P Ekman, Lars Gatenbeck, Sven Hagströmer, Mats Qviberg, Hans Tson Söderström samt Dag Tigerschiöld. Nyval av Pontus Bonnier.
Nyval av Johan Dyrefors som revisorssuppleant.
 
Förslag till beslut om nedsättning
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall nedsättas med 8 649 675 kronor genom inlösen av 345 987 aktier. Ändamålet med nedsättningen är återbetalning till Svenska Handelsbanken i egenskap av aktieägare i Öresund i syfte att slutreglera det syntetiska återköpsprogram som genomförts i enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 september 1999.
Det belopp som skall betalas för varje inlöst aktie uppgår till det lägsta beloppet av (i) den lägsta noterade betalkursen den 3 april 2000 med avdrag av 2 kronor och (ii) den senast noterade betalkursen den 23 mars 2000 med tillägg av 2 kronor.
 
Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiskt återköp av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller tillfällen genomföra syntetiskt återköp av egna aktier, motsvarande högst 1 200 000 aktier och/eller 300 MSEK i bolaget.
Bolaget skall därvid ingå ett sk swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Öresunds-aktien. Motparten i swap-avtalet skall erbjudas att inlösa de aktier som ligger till grund för swap-avtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande ordinarie bolagsstämma.
 
Förslag till beslut om godkännande av nyemission av aktier i AB Rivus till bolagets personal
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner en nyemission på marknadsmässiga villkor av högst 1 400 000 B-aktier motsvarande 12% av aktierna i AB Rivus till bolagets personal.
För giltigt beslut på bolagsstämman krävs bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna enligt den s.k. Leo-lagen.
 
Informationsmöte
Bolaget har beslutat att hålla ett informationsmöte i Malmö. Detta äger rum måndagen den 10 april 2000 kl. 18.00 på Scandic Hotel, Triangeln, Malmö för aktieägare som inte har möjlighet att närvara vid stämman.
 
Vi önskar anmälan om deltagande till informationsmötet senast torsdagen den 30 mars 2000. Anmälan sker under samma adress eller telefonnummer som anmälan till bolagsstämman. 
  
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor från och med fredagen den 24 mars 2000 och sändes till aktieägare som så begär. 
 

Stockholm i mars 2000
Styrelsen

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera