Öresund: Delårsrapport 1 jan - 30 juni 2004

  • Substansvärdet ökade med 14,6 procent till 144 kronor per aktie
  • Resultatet per aktie uppgick till 14,18 (7,42) kronor
  • Beslut om fusion med Custos

    SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 14,6 PROCENT Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2004 till 144 kronor per aktie [1], vilket är en ökning med 14,6 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan ingången av 2004 (131 kronor den 31 december 2003). Detta var 2,3 procentenheter bättre än Findatas avkastnings­index, som steg med 12,3 procent under det första halvåret. Under det andra kvartalet ökade substansvärdet med 10 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppgång med 7,2 procent. Findatas avkastningsindex steg under motsvarande period med 3,5 procent.   Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Fabege, Wihlborgs, Hagströmer & Qviberg, Bostads AB Drott och Nobia. Inget innehav har påverkat substansvärdet väsentligt negativt.   Börskursen den 30 juni 2004 var 156 kronor (125 kronor den 31 december 2003). Enligt beslut från extra bolagsstämma den 8 juni 2004 avyttrades de syntetiskt återköpta aktierna över Stockholmsbörsen under juni 2004.     BESLUT FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 8 JUNI 2004   Fusionsplan Bolagsstämman beslutade att godkänna den av styrelserna för Investment AB Öresund ("Öresund") och AB Custos ("Custos") upprättade fusionsplanen [2].   Enligt fusionsplanen skall Öresund absorbera Custos. Fusionsvederlaget skall utgöras av en (1) aktie i Öresund för varje aktie i Custos. Genom Bolagsverkets (tidigare Patent- och registreringsverket) registrering av fusionen, vilken beräknas ske i början av september 2004, kommer Custos att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Öresund.   Emission av fusionsvederlag Bolagsstämman beslutade om emission av högst 4.239.870 nya aktier, envar aktie om nominellt tio (10) kronor, att utgöra fusionsvederlag. Genom emissionen ökas Öresunds aktiekapital med högst 42.398.700 kronor.   De nya aktierna skall utgöra fusionsvederlag åt aktieägarna i Custos i enlighet med fusionsplanen. Berättigad att erhålla de nyemitterade aktierna är, enligt vad som anges i fusionsplanen, innehavarna av aktier i Custos per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret 2004.   Emissionsbeslutets verkställande skall vara villkorat av att Bolagsverket registrerar fusionen.   Försäljning av syntetiskt återköpta aktier Bolagsstämman beslutade att ge styrelsen mandat att sälja de syntetiskt återköpta aktierna över Stockholmsbörsen.  
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2004

 Aktie                    Antal  Kurs, kr Marknads-värde, Mkr  Kr/aktie  Andel, %
Wihlborgs 7 751 200 99,25 769 27 18,7
Bostads AB Drott [3] 3 997 105 150,00 600 21 14,6
Bilia 4 104 186 93,50 384 13 9,3
Nobia 3 465 000 88,75 307 11 7,5
Sapa 1 291 500 188,00 243 9 5,9
SkiStar 2 280 400 93,00 212 7 5,1
SCA A 714 900 289,50 207 7 5,0
Hagströmer & Qviberg 1 285 858 147,50 190 7 4,6
Avanza 5 133 847 32,60 167 6 4,1
Klövern 5 631 307 15,70 88 3 2,1
Övriga värdepapper     397 14 9,6
Övriga tillgångar och
skulder, netto
    555 19 13,5
Totalt     4 119 144 100,0

    KONCERNENS VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj, med beaktande av innehavda och utställda optioner, uppgick den 30 juni 2004 till 3.564 Mkr (3.580 Mkr den 31 december 2003) och det bokförda värdet till 2.460 Mkr (2.593 Mkr den 31 december 2003). Övervärdet uppgick därmed till 1.104 Mkr (987 Mkr den 31 december 2003). Under det andra kvartalet minskade övervärdet med 133 Mkr. Minskningen beror främst på att övervärden i Fabege realiserats i samband med deltagande i bolagets inlösenprogram.   Förändringar i värdepappersportföljenUnder årets andra kvartal noterades Bostads AB Drott ("Drott"), tidigare dotterföretag till Fabege, på Stockholmsbörsen. Genom Fabeges utdelning till sina aktieägare av aktieandelar i Drott samt förvärv av aktier uppgår Öresunds ägarandel till 18,0 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. I slutet av juni 2004 lämnade Stena Fastigheter AB ett offentligt erbjudande om 150 kronor kontant för varje aktie till aktieägarna i Drott. Öresund ställer sig positivt till det lämnade erbjudandet och kommer att lämna in sina aktier i samband med erbjudandet. Under våren har Öresund deltagit i Fabeges inlösenprogram, varpå Öresund inte längre äger några aktier i Fabege. Vidare har innehavet i Bilia ökat genom förvärv av 411.350 aktier och ägarandelen uppgår därmed till 16,0 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Koncernens större nettoförvärv av aktier under det andra kvartalet 2004 var Bostads AB Drott (inklusive aktieandelar), 278 Mkr, Fabege inlösenrätter, 111 Mkr och Bilia, 37 Mkr. De större nettoförsäljningarna, inklusive inlösen, av aktier i koncernen under samma period var Fabege, 1.004 Mkr. Koncernens större förvärv och försäljningar av värdepapper, inklusive erhållna optionspremier, under delårsperioden framgår nedan.  Större nettoförvärv, 1 januari - 30 juni 2004 

  Anskaffningsvärde, Mkr
Bostads AB Drott (inkl. aktieandelar) 278
Nobia 132
Fabege inlösenrätter 111
Bilia 52

  Större nettoförsäljningar, 1 januari - 30 juni 2004 

  Försäljningslikvid, Mkr
Fabege inlösenaktier 684
Fabege 289
Sapa 31
   

        RESULTAT Koncernen Koncernens resultat för delårsperioden, 1 januari - 30 juni 2004, uppgick till 407 (213) Mkr, vilket motsvarar 14,18 (7,42) kronor per aktie. De största resultatposterna uppstod inom Förvaltningsverksamheten och var realisationsresultat, 296 (106) Mkr och erhållna utdelningar, 116 (120) Mkr. Realisationsresultatet domineras av avyttringar och inlösen i Fabege.   Koncernens resultat för den aktuella rapportperioden, 1 april - 30 juni 2004, uppgick till 384 (124) Mkr, varav realisationsresultat 274 (20) Mkr och erhållna utdelningar 111 (115) Mkr. Förvaltningsverksamheten (moderföretaget) Moderföretagets resultat för delårsperioden uppgick till 406 (214) Mkr, vilket motsvarar 14,16 (7,46) kronor per aktie.   Värdepappersrörelsen (dotterföretaget Ven Capital AB) Nettoomsättningen inom värdepappersrörelsen, under delårsperioden, uppgick till 129 (73) Mkr och delårsperiodens resultat efter skatt uppgick till 1 (-1) Mkr.     LIKVIDITET, SOLIDITET OCH INVESTERINGAR Koncernen Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2004 till 557 Mkr (194 Mkr den 31 december 2003). Den justerade soliditeten var 100 procent den 30 juni 2004 (99 procent den 31 december 2003). De totala bruttoinvesteringarna i finansiella anläggnings­tillgångar uppgick till 620 (492) Mkr under delårsperioden.     REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om Delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper och beräknings­metoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar företaget den nya rekommen­dationen från Redovisningsrådet, RR 29 Ersättningar till anställda, som började gälla den 1 januari 2004. Denna nya rekommendation har dock ej medfört någon påverkan på moderföretagets och koncernens resultat och ställning.   Uppgifter avseende koncernen Denna delårsrapport omfattar moderföretaget, dotterföretaget Ven Capital AB samt intresseföretaget enligt anskaffningsvärde­metoden. För ett investmentföretag är det substansvärdet och dess utveckling som är det mest intressanta för marknadens aktörer vid bedömningen av företagets värde. Med anledning av detta samt då nödvändig information saknas från intresseföretaget då Öresund publicerar sin delårsrapport ingår intresseföretaget till anskaffningsvärde. En formell delårsrapport innehållande koncernen, där intresseföretaget redovisas enligt kapitalsandelsmetoden, kommer att upprättas och finnas tillgänglig på Öresunds webbplats i slutet av augusti 2004.   Koncernens andelar i intresseföretag Öresunds intresseföretag den 30 juni 2004 var Hagströmer & Qviberg. Ägarandelen uppgick till 27,4 procent (29,1 procent den 31 mars 2004 och 32,5 procent den 31 december 2003) av kapitalet och rösterna i bolaget, med antagande om att det pågående inlösenprogrammet var genomfört (beräknas vara avslutat under hösten 2004).   Skatt och utdelningspolicy Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt. Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av; utdelnings­intäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av marknads­värdet av värdepappersportföljen vid årets början[4] minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader.   Dotterföretaget Ven Capital AB är i skattehänseende ett rörelsedrivande företag.     HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Efter rapportperiodens utgång har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera om.     KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

Delårsrapport, januari - september 2004 18 oktober 2004 (Obs! Ändrat datum!)
Bokslutskommuniké 2004 24 januari 2005
Bolagsstämma 21 mars 2005

  Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på Öresunds kontor samt på webbplatserna www.oresund.se och www.huginonline.se. Dessa rapporter skickas till den som så önskar.     Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapporttillfällen, aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Substansvärdet avseende juli månad redovisas den 13 augusti 2004. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dags­tidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se     Stockholm den 8 juli 2004     Mats Qviberg Verkställande direktör     Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.     [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 28.697.349 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund efter genomförd split (3:1) under april 2004. [2] Även den ordinarie bolagsstämman i Custos, som hölls samma dag, beslutade att godkänna den upprättade fusionsplanen. [3] Kurs i enlighet med Stena Fastigheter AB:s lämnade offentliga erbjudande. Börskursen den 30 juni 2004 var 150,50 kronor. [4] Från och med taxeringen 2005 beräknas i princip schablonintäkten på värdepappersportföljen exklusive så kallade näringsbetingade andelar.       Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner
från medföljande länk:  

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar