Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

  • Substansvärdet ökade med 4,1 procent till 123 kronor per aktie
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,11 (28,64) kronor
  • Förvärv av HQ Fonder

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 4,1 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2010 till 123 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 4,1 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan ingången av 2010 (124 kronor den 31 december 2009). Detta var 3,3 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 7,4 procent under det första halvåret. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med 6 kronor per aktie, vilket motsvarar en nedgång med 4,5 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 1,5 procent.

Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Avanza Bank, Bilia och Haldex. Störst negativ påverkan på substansvärdet, under motsvarande period, hade HQ.

Börskursen (senaste betalkurs) den 30 juni 2010 var 110 kronor (126 kronor den 31 december 2009), vilket innebar en totalavkastning om -9 (81) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2010

 

Aktie
 

Antal
 

Kurs, kr
Marknads-

värde, Mkr
 

Kr/aktie
 

Andel, %
Avanza Bank 5 969 854 217,00 1 295 23 18,3
Fabege 12 746 597 46,44 592 10 8,4
Bilia 6 621 948 89,00 589 10 8,3
SkiStar 3 984 849 121,25 483 8 6,8
Nobia 10 045 000 39,80 400 7 5,7
HQ 7 176 656 55,50 398 7 5,6
Klövern 15 850 343 23,90 379 7 5,4
Haldex 4 911 349 67,00 329 6 4,7
Intrum Justitia 2 363 000 76,25 180 3 2,6
Lindab International 1 611 385 81,60 131 2 1,9
Övriga värdepapper[2]     2 086 36 29,6
Övriga tillgångar och skulder, netto[3]     196 3 2,8
Totalt     7 060 123 100,0


Stockholm den 14 juli 2010

Styrelsen

Frågor besvaras av Stefan Charette, t f verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00. 


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 57.215.317 aktier, vilket motsvarar det totala antalet registrerade aktier i Öresund.

[2] Varav onoterade värdepapper uppgick till 1.660 Mkr (varav HQ Fonder uppgick till 850 Mkr och HQ Bank preferensaktier uppgick till 200 Mkr). (Se avsnittet Transaktioner med närstående, sid 2, samt not, sid 9.)

[3] Varav likvida medel uppgick till 469 Mkr.

 

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk:

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar