Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

 
 • Substansvärdet ökade med 2,4 procent till 148 kronor per aktie
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,55 (24,95) kronor
 •  
   
  SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 2,4 PROCENT
  Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2007 till 148 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 2,4 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan ingången av 2007 (149 kronor den 31 december 2006). Detta var 6,0 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 8,4 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal minskade substansvärdet med 17 kronor per aktie, vilket motsvarar en nedgång med 10,3 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 4,5 procent.
   
  Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i HQ Bank och Volvo. Under motsvarande period påverkade Nobia substansvärdet kraftigt negativt.
   
  Börskursen (senaste betalkurs) den 30 september 2007 var 149,00 kronor (179,50 kronor den 31 december 2006), vilket innebar en totalavkastning om -14 (26) procent under delårsperioden.
   
   
  SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2007   
  Aktie
   
  Antal
   
  Köpkurs, kr
  Marknads-
  värde, Mkr
   
  Kr/aktie
   
  Andel, %
  HQ Bank
  5 692 344
  175,00
  996
  15
  10,4
  Industrivärden C
  6 871 800
  134,50
  924
  14
  9,6
  Nobia
  13 526 700
  61,75
  835
  13
  8,7
  Investor[2]
  4 770 000
  162,55
  775
  12
  8,1
  Avanza
  5 524 697
  118,50
  655
  10
  6,8
  Bilia
  5 265 537
  116,25
  612
  9
  6,4
  Fabege
  7 235 626
  76,50
  554
  9
  5,8
  SkiStar
  4 177 200
  116,00
  485
  8
  5,1
  Electrolux B
  3 511 000
  136,00
  477
  7
  5,0
  Volvo[3]
  2 850 000
  111,75
  316
  5
  3,3
  Övriga värdepapper[4]
   
   
  1 971
  31
  20,6
  Övriga tillgångar och skulder, netto[5]
   
   
  976
  15
  10,2
  Totalt
   
   
  9 576
  148
  100,0
   
   
  KONCERNENS VÄRDEPAPPERSPORTFÖLJ
  Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj, med beaktande av innehavda och utställda optioner, uppgick den 30 september 2007 till 8.600 Mkr jämfört med 8.853 Mkr vid årets början.
   
  Förändringar i värdepappersportföljen
  Under årets tredje kvartal förvärvade koncernen värdepapper för 1.052 Mkr (inklusive förvärv inom värdepappersrörelsen i Ven Capital AB). Värdepappersförsäljningarna, inklusive erhållna optionspremier, uppgick till 1.162 Mkr under motsvarande period. Koncernens större nettoförvärv av värdepapper under årets tredje kvartal var Assa Abloy (153 Mkr). De större nettoförsäljningarna av värdepapper under samma period var Handelsbanken (315 Mkr) och Investor (110 Mkr).
  Koncernens större nettoförvärv och nettoförsäljningar (inklusive inlösen) av värdepapper, inklusive erhållna optionspremier, under delårsperioden framgår nedan.  Större nettoförvärv,
  1 januari - 30 september 2007
   
   
   
  Större nettoförsäljningar,
  1 januari - 30 september 2007
   
   
   
   
  Mkr
   
   
   
  Mkr
  Assa Abloy
  313
   
  Fabege
   
  824
  Electrolux B
  294
   
  Volvo
   
  333
  SCA B
  290
                       
  Catena
   
  151
  Holmen B
  220
   
             
   
   
  SAAB
  160
   
   
   
   
  Investor
  128
   
   
   
   
  Industrivärden C
  107
   
   
   
   
   
   
  RESULTAT
  Koncernen
  Koncernens resultat (hänförligt till moderföretagets aktieägare) för delårsperioden, 1 januari - 30 september 2007, uppgick till 230 (1.616) Mkr, vilket motsvarar 3,55 (24,95) kronor per aktie. De största resultatposterna uppstod inom Förvaltningsverksamheten och var Värdeförändring värdepapper, -89 (1.357) Mkr och Erhållna utdelningar, 326 (252) Mkr.
   
  Koncernens resultat för den aktuella rapportperioden, 1 juli - 30 september 2007, uppgick till -1.096 (764) Mkr, varav Värdeförändring värdepapper -1.091 (762) Mkr.
   
  Förvaltningsverksamheten (moderföretaget)
  Moderföretagets resultat för delårsperioden uppgick till 4 (1.480) Mkr, vilket motsvarar 0,05 (22,84) kronor per aktie. I koncernens resultat (Värdeförändring värdepapper) ingår även 238 (130) Mkr avseende andelar i intresseföretag, vilka i moderföretaget redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.
   
  Värdepappersrörelsen (dotterföretaget Ven Capital AB)
  Under delårsperioden uppgick nettoomsättningen i dotterföretagets Värdepappersrörelse till 109 (178) Mkr, och delårsperiodens resultat efter skatt uppgick till 2 (2) Mkr. I koncernens resultat ingår även orealiserade värdeförändringar i värdepappersportföljen med -12 (7) Mkr.
   
   
  LIKVIDITET, SOLIDITET OCH INVESTERINGAR
  Koncernen
  Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2007 till 959 Mkr jämfört med 825 Mkr vid det senaste årsskiftet. Soliditeten uppgick den 30 september 2007 till 92 procent (97 procent den 31 december 2006). De totala bruttoinvesteringarna i finansiella anläggnings­tillgångar uppgick till 3.457 (2.040) Mkr under delårsperioden.
   
   
  VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
  Koncernen och moderföretaget
  Öresunds väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i 2006 års årsredovisning på sidorna 14, 17 och 35. Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter.
   
   
  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
  För upplysningar om närstående hänvisas till sidan 36 (not 23) i 2006 års årsredovisning samt delårsrapporten för perioden
  1 januari - 30 juni 2007.
   
   
  VALBEREDNING
  Valberedningen består av Sven Hagströmer, Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist. Sven Hagströmer har utsetts till ordförande i valberedningen. Sven Hagströmer och Mats Qviberg är i dag ordförande respektive vice ordförande i Öresunds styrelse. Anledningen till att valberedningen i detta avseende avviker från "Svensk kod för bolagsstyrning" är att Hagströmer och Qviberg tillsammans och var för sig har ett väsentligt ägande i bolaget. Att delta i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. För mer information angående valberedningen hänvisas till Öresunds webbplats (www.oresund.se / Bolagsstyrning / Valberedning).
   
   
  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
  Efter balansdagen har det inte skett några väsentliga händelser att rapportera.
   
   
  REDOVISNINGSPRINCIPER
  Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards ("IFRS"). Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
  Aktierelaterade investeringar redovisas till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen. Noterade innehav värderas utifrån köpkurs, där sådan finns noterad. Förändringar i resultaträkningen rubriceras som värdeförändring värdepapper, vilket innebär att det inte görs någon åtskillnad mellan värdeförändring för avyttrade värdepapper och värdeförändring för kvarvarande värdepapper.
   
  För värdepapper som innehades såväl vid ingången som vid utgången av perioden, utgörs värdeförändringen av skillnaden i värde mellan dessa tillfällen. För värdepapper som realiserats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan erhållen likvid och värdet vid ingången av perioden. För värdepapper som förvärvats under perioden utgörs värdeförändringen av skillnaden mellan värdet vid utgången av perioden och anskaffningsvärdet.
   
  Samtliga belopp i denna delårsrapport är angivna i Mkr om ej annat anges och avrundningsdifferenser kan därför förekomma.
   
  Uppgifter avseende koncernen
  Denna delårsrapport för Öresundkoncernen omfattar moderföretaget och dotterföretaget Ven Capital AB.
   
  Koncernens andelar i intresseföretag   
  Moderföretagets röst-
  och kapitalandel, %
   
   
  2007-09-30
  2006-12-31
  Acne Jeans Åpex AB
  20,7
  20,7
  Avanza AB
  20,1
  17,9
  Bilia AB
  24,5
  20,7
  HQ AB
  21,0
  23,2
   
  Till följd av redovisning enligt IFRS redovisar Öresund aktierelaterade investeringar till verkligt värde med värdeförändringar i resultaträkningen (IAS 39). I enlighet med IAS 28 p. 1 redovisas även andelar i intresseföretag på detta sätt i koncernen. Därigenom görs inte någon konsolidering i enlighet med kapitalandelsmetoden. I enlighet med årsredovisningslagen redovisas andelar i intresseföretag enligt anskaffningsvärdemetoden i moderföretaget.
   
  Under det tredje kvartalet förvärvades ytterligare aktier i Avanza AB varpå ägarandelen ökade till 20,1 procent av såväl kapitalet som rösterna i bolaget. Andelarna i Avanza har därmed omklassificerats till intresseföretag och redovisas i moderföretaget till anskaffningsvärde, motsvarande verkligt värde vid tidpunkten för omklassificeringen.
   
  Skatt och utdelningspolicy
  Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning minst uppgår till summan av; utdelnings­intäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5 procent av marknads­värdet av aktierelaterade instrument i värdepappers­portföljen vid årets början[6] minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader. Öresunds utdelningspolicy innebär att Öresund till sina aktieägare delar ut minst så mycket att företaget inte behöver betala någon bolagsskatt.
   
   
  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN  Bokslutskommuniké 2007
  23 januari 2008
  Årsredovisning för 2007              
  mars 2008
  Årsstämma
  2 april 2008 på Moderna Museet i Stockholm
   
  Till aktieägarna distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på webbplatserna www.oresund.se  och www.huginonline.se  samt på företagets kontor. Rapporter skickas till dem som så önskar.
   
  Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se  samt på www.huginonline.se
   
   
  Stockholm den 9 oktober 2007
   
   
  Stefan Dahlbo
  Verkställande direktör
   
   
  Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00
   
   
  Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av företagets revisorer.
   

  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 64.774.494 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
  [2] Varav 3.334.500 A-aktier.
  [3] Varav 8.027.500 A-aktier (kurs 111,75 kronor) och 5.177.500 blankade B-aktier (kurs 112,25 kronor).
  [4] Varav onoterade värdepapper uppgick till 136 Mkr.
  [5] Varav likvida medel uppgick till 959 Mkr.
  [6] Schablonintäkten beräknas i princip på värdepappersportföljen exklusive så kallade näringsbetingade andelar.
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar