Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2015

  • Substansvärdet[1] ökade med 27,4 procent till 194 kronor per aktie

  • Index[2] steg med 11,0 procent


SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2015

Antal Marknads-värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 5 080 350 904 40 20,5
Fabege 5 500 000 744 33 16,8
Oriflame 2 802 990 332 15 7,5
SEB 3 500 000 314 14 7,1
MQ Holding 6 057 170 257 11 5,8
Svolder 2 315 287 254 11 5,8
Bulten 2 263 535 191 8 4,3
ABB 1 000 000 160 7 3,6
Övriga noterade värdepapper 774 34 17,5
Summa noterade värdepapper 3 932 173 89,0
Onoterade värdepapper
Carnegie[3] 187 8 4,2
Acne Studios 170 7 3,8
Övriga onoterade värdepapper 16 1 0,4
Summa onoterade värdepapper 373 16 8,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 113 5 2,5
Totalt 4 417 194 100,0

Öresunds börskurs den 31 oktober 2015 var 185,50 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2015 22 januari 2016, klockan 08.00
Årsstämma 18 april 2016, klockan 14.00 i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 november 2015

Gustav Lindner
Verkställande direktör

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (122.916 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.

[2] Avser SIX Return Index.

[3] Avser aktier och konvertibelt förlagslån.

[4] Varav likvida medel uppgick till 121 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.