Öresunds valberedning inför årsstämman 2015

Enligt beslut vid Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”):s årsstämma 2014 skall följande principer gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägar­grupperna i Öresund. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det åligger valberedningens ordförande att sammankalla valberedningen.

Om aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Öresund skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som står näst i tur skall erbjudas plats i valberedningen. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

Valberedningens uppgifter är att föreslå bolagsstämman:

  • Ordförande vid bolagsstämman
  • Instruktion för valberedningen
  • Styrelse och ordförande i styrelsen samt eventuell vice ordförande i styrelsen
  • Arvoden för styrelsens medlemmar
  • Revisor och arvodering av revisor

Enligt ovan kommer valberedningen att bestå av Mats Qviberg (Mats Qviberg med familj), Sten Dybeck (Sten Dybeck med familj), Magnus Hybbinette (Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse) och Sven Hagströmer (H&Q Särskilda Pensionsstiftelse). En aktieägare som är bland de fyra största har avböjt att deltaga i valberedningens arbete.

Mats Qviberg har utsetts till ordförande i valberedningen. Mats Qviberg är i dag ordförande i Öresunds styrelse. Valberedningen avviker från ”Svensk kod för bolagsstyrning” vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman, den 27 mars 2015, presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor valberedningen har att behandla.

Stockholm den 24 september 2014

Valberedningen i Öresund

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.