Valberedningens förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2017

Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2017

Bakgrund

I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund” eller ”Bolaget”) skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I september 2016 utsågs en valberedning bestående av:

  •  Mats Qviberg (ordförande i valberedningen), representerande Mats Qviberg med familj
  •  Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
  •  Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
  •  Astrid Ohlin, representerande sig själv

Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft löpande kontakt samt ett protokollfört möte per capsulam.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund, ålder och kön.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara sex och att inga styrelsesuppleanter skall utses, dels omval av samtliga nuvarande ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Styrelsen föreslås således bestå av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Laila Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till Bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende oberoende (i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare):

Magnus Dybeck Oberoende ledamot
Anna Engebretsen Ej oberoende relativt större aktieägare
Laila Freivalds Oberoende ledamot
Märtha Josefsson Oberoende ledamot
Mats Qviberg  Ej oberoende relativt större aktieägare
Marcus Storch  Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, för perioden till och med utgången av årsstämman 2018, oförändrat skall utgå med 260.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande och med 200.000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag skall utses till revisor och att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB omväljs för tiden intill slutet av årsstämman 2018. KPMG AB har meddelat att om KPMG AB väljs till revisor av stämman kommer Anders Bäckström fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens, tillika revisionsutskottets, rekommendation.

Förslag till revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid stämman.

-----                                                 
 

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) (”Bolaget”) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens bedömning kommer den föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har även eftersträvat en fortsatt jämn könsfördelning bland de stämmovalda ledamöterna. Styrelsen består i dag av tre kvinnor och tre män.  

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande ledamöter;
Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och Marcus Storch. Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Laila Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Anna Engebretsen och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Stockholm i mars 2017

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Informationen lämnades för publicering den 8 mars 2017 klockan 11.10 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.