Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2013

Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") årsstämma 2012 skall valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. I september 2012 utsågs en valberedning bestående av Mats Qviberg (Mats Qviberg med familj), Sten Dybeck (Sten Dybeck med familj), Magnus Hybbinette (Gabrielssons dödsbo) och Sven Hagströmer (H&Q Särskilda Pensionsstiftelse). Mats Qviberg är ordförande i valberedningen. En aktieägare som är bland de fyra största har avböjt att deltaga i valberedningens arbete.

Mats Qviberg är i dag ordförande i Öresunds styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Öresund framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval.

Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande ledamöter: Magnus Dybeck, Per-Olof Eriksson, Laila Freivalds, Fredrik Grevelius, Johan Qviberg, Mats Qviberg och Marcus Storch.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande och Per-Olof Eriksson föreslås fortsätta som vice ordförande.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Öresund bedöms av valberedningen uppfylla Kodens regler avseende oberoende (i förhållande till bolaget och dess ledning respektive i förhållande till större ägare):

Magnus Dybeck Oberoende ledamot
Per-Olof Eriksson Oberoende ledamot
Laila Freivalds Oberoende ledamot
Fredrik Grevelius Ej oberoende relativt bolaget
Johan Qviberg Ej oberoende relativt större ägare
Mats Qviberg Ej oberoende relativt större ägare/bolaget
Marcus Storch Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvodena föreslås oförändrade från 2012. Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande och till vice ordförande med 240.000 kronor vardera och till övriga ledamöter med 180.000 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode. Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom skall mervärdesskatt erläggas.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med huvudansvarig revisor Anders Bäckström att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag om instruktion för valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att såväl principerna för utseende av valberedning som instruktion för valberedningen lämnas oförändrade enligt följande lydelse:

Instruktion för valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av bolagsstämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Utseende av valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2012 skall följande principer gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det åligger valberedningens ordförande att sammankalla valberedningen.

Om aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som står näst i tur skall erbjudas plats i valberedningen. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

Valberedningens uppgifter är att föreslå bolagsstämman:

  • Styrelse och ordförande i styrelsen samt eventuell vice ordförande i styrelsen
  • Arvoden för styrelsens medlemmar
  • Revisor och arvodering av revisor
  • Instruktion för valberedningen
  • Ordförande vid bolagsstämman

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i februari 2013

Valberedningen i Öresund

Mats Qviberg

Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.