Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 Investors substansvärde den 31 december 1999 var 153.259 Mkr (jämfört med 93.502 föregående år). Detta motsvarar 191 (117) kr per aktie. Under året ökade substansvärdet med 59.757 (5.093) Mkr eller 64 (6) procent. Den 21 januari 2000 uppgick Investors substansvärde till 150.532 Mkr. Marknadsvärdet på Investors kärninnehav den 31 december 1999 var 154.874 (88.923) Mkr. Under året har Investors kärninnehav ökat i värde med 59 (1) procent. Den 21 januari 2000 uppgick värdet på kärninnehaven till 152.594 Mkr. Investors totalavkastning under 1999 uppgick till 35 (-1) procent. Avkastningen för området nya investeringar uppgick till mer än 50 (30) procent för 1999. Koncernens nettoresultat för 1999 uppgick till 10.820 (3.465) Mkr. Under året träffade Investor avtal med AB Volvo om avyttring av hela innehavet i Scania. Volvo har samtidigt lämnat ett offentligt erbjudande om köp av övriga aktier i Scania till bolagets aktieägare. Under året förvärvade Investor aktier i Volvo samt ökade ägandet i Ericsson, SEB, OM Gruppen och WM-data. Investor deltog också i nyemissioner i Atlas Copco och SEB. Aktiviteten inom området nya investeringar var fortsatt hög under året och en rad nyinvesteringar och avyttringar genomfördes. @ Ordinarie utdelning till aktieägarna föreslås till 3,00 (2,75) kronor per aktie. Bokslutskommunikén finns även på Internet www.investor.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 VÄRDEUTVECKLING [REMOVED GRAPHICS] Den 31 december 1999 uppgick Investors substansvärde till 153.259 (93.502) Mkr. Detta motsvarar 191 (117) kronor per aktie efter full konvertering. Substansvärdeökningen under året uppgick till 64 (6) procent eller 59.757 1) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00110/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/26/20000126BIT00110/bit0001.doc

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar