Bokslutskommuniké 2015

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Substansvärdet uppgick till 271.801 Mkr (357 kronor per aktie) per den 31 december 2015, en ökning med 14.281 Mkr (19 kronor per aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om 6 procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärde-ökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 13 procent i genomsnitt per år.
 • Investor förvärvade aktier i ABB för totalt 2,1 Mdr kronor och ökade sitt ägande till 10,0 procent av kapitalet och rösterna.
 • Nettokassaflödet från EQT uppgick till 0,8 Mdr och värdeförändringen på Investors EQT-investeringar till 12 procent i konstant valuta.
 • Mölnlycke Health Care genomförde en kapitaldistribution till Patricia Industries om 425 MEUR.
 • Patricia Industries förvärv av BraunAbility slutfördes den 30 oktober 2015.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 (9,00) kronor per aktie.

Finansiell information 2015

 • Koncernens resultat för 2015, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 17.434 Mkr (22,89 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 50.688 Mkr (66,55 kronor per aktie före utspädning) för 2014.
 • Noterade Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 8.804 (41.209) Mkr.
 • EQT påverkade substansvärdet med 3.995 (4.364) Mkr.
 • Patricia Industries påverkade substansvärdet med 4.855 (6.214) Mkr.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 5,5 (7,3) procent per den 31 december 2015.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 25.365 (21.200) Mkr.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar