Delårsrapport III

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Investors totalavkastning under den senaste 12-månaders-perioden till och med den 30 september 1998 var negativ och uppgick till - 21,7 procent. Såsom tidigare rapporterats har en ägarspridning genomförts i Saab AB under perioden, varefter Investor äger aktier motsvarande 20,3 procent av kapitalet och 36,1 procent av rösterna i företaget. I juni 1998 noterades aktierna i Saab AB på Stockholms Fondbörs. Under perioden har aktier köpts för, netto, 3.136 mkr inom ramen för Investors större innehav. Av detta avser 1.239 mkr aktier i ABB som förvärvats genom de köpoptioner Investor erhöll som utdelning från Gambro. Värdet på Investors större innehav den 30 september 1998 var 72.840 mkr. Den 20 oktober var värdet 77.184 mkr. Under perioden januari till och med september 1998 hade de större innehaven minskat i värde med 15 procent. Investors substansvärde den 30 september 1998 var 78.015 mkr eller 390 kr per aktie. Den 20 oktober var substansvärdet 82.397 mkr eller 412 kr per aktie. @ Delårsrapporten finns även på Internet www.investor.se DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 TOTALAVKASTNING Investors totalavkastning under den senaste 12-månadersperioden till och med 30 september 1998 var negativ och uppgick till - 21,7 procent jämfört med - 1) 2) 9,7 procent för Stockholms Fondbörs . Investors substansvärde uppgick till 78.015 mkr, en minskning med 12 procent sedan årsskiftet. Detta motsvarar 390 kronor per aktie efter full konvertering. Den 20 oktober uppgick substansvärdet till 82.397 mkr motsvarande 412 kronor per aktie. 1) Källa: SIX AB. Med totalavkastning menas summan av kursförändring och utdelning. 2) Saab Automobile är upptaget till bokfört värde av subordinerat lån. INVESTORS STÖRRE INNEHAV Under årets första nio månader har aktier totalt köpts för 3.243 mkr samtidigt som aktier totalt sålts för 107 mkr. De större köpen fördelar sig med 1.785 mkr i ABB, varav 1.239 mkr avser förvärv genom köpoptioner utdelade av Gambro, 246 mkr i Atlas Copco, 762 mkr netto i Electrolux och 424 mkr i Ericsson. Största försäljningen är 103 mkr netto i OM Gruppen. Såsom tidigare rapporterats har en ägarspridning genomförts i Saab AB under perioden genom att Investor AB i april träffade avtal med British Aerospace plc om att avyttra aktier motsvarande 35,1 procent av kapitalet och 35,0 procent av rösterna i företaget. Dessutom erbjöds Investors aktieägare i maj att med stöd av inköpsrätter förvärva 44,8 procent av aktiekapitalet och 29,0 procent av rösterna i Saab AB, varefter aktierna i juni noterades på Stockholms Fondbörs O-lista. Totalt innebar affären att Investor erhöll 3.500 mkr i likvid från British Aerospace och 2.137 mkr i likvid genom erbjudandet om försäljning av aktier i Saab AB, riktat till Investors aktieägare. Genom ägarspridningen påverkades det egna kapitalet i Investor positivt med 2.873 mkr, varav 2.115 mkr redovisas över resultaträkningen som realisationsvinst hänförlig till försäljningen av aktier till British Aerospace, och 758 mkr över eget kapital. Beloppet som redovisats över eget kapital motsvarar skillnaden mellan erhållen likvid och bokfört värde för de aktier i Saab AB som avyttrats till Investors aktieägare. Marknadsvärde större innehav 1998 1998 1997 Mkr 20/10 30/9 31/12 1) 2) Marknadsvärde större innehav 77.184 72.840 83.971 Värdet av de större innehaven minskade, efter justering för nettoförändringar, med 15 procent under perioden, exklusive Saab. OMX minskade under samma period med 2 procent. Under perioden uppgick de erhållna utdelningarna från Investors större innehav till 1.841 mkr. 1) Inklusive 20,3 procent av aktierna i Saab AB till marknadsvärde. 2) Inklusive 100,0 procent av aktierna i Saab AB till bokfört värde. Investors större innehav per 30 september 1998 4 4 Bolag Antal Varav Börs Kurs Andel Kapit Röst- ) ) av al- aktier utlånavärde utveckli andel de ng portföandel i tusental mkr % 3) ljen i 1998 % tusent % % al Astra 166 765 15 22 334-3 31 10 12 Ericsson 61 019 252 9 713 -1 13 3 22 1) Scania 52 994 488 7 847 -17 11 26 42 ABB 90 275 199 6 410 -24 9 10 13 Gambro 67 588 180 5 035 -48 7 20 26 Atlas 27 284 63 4 502 -30 6 15 21 Copco STORA 53 029 3 951 -26 5 17 20 S E B 48 471 427 3 320 -32 4 8 9 WM-data 10 061 729 2 636 +83 4 14 6 OM 13 067 11 1 593 +40 2 16 16 Gruppen 2) SKF 14 955 6 1 481 -43 2 13 30 Saab AB 21 612 1 459 2 20 36 Electrolu13 347 89 1 375 -7 2 4 21 x SAS 13 156 18 1 184 -22 2 19 19 Summa 72 840 100 1) Uppgifterna avser de 52.994.181 aktier som ej belastas av utdelade köpoptioner. 2) Varav 4.200.000 aktier värderade till marknadspris med avdrag för teoretiskt marknadsvärde på utfärdade köpoptioner. 3) Mest omsatta aktieslag. 4) Efter full utspädning. NYA INVESTERINGAR OCH ÖVRIGA INNEHAV Investor söker aktivt efter nya tillväxtinriktade investeringar som kan komplettera de nuvarande och där några också på sikt bedöms ha potential att ingå bland Investors större innehav. Från årsskiftet kommer ledningen av området nya investeringar att flyttas till kontoret i New York, där Investors verksamhet kommer att utökas. Syftet med förändringen är att få en större geografisk närhet till huvuddelen av de nya investeringar som i dag övervägs, samt att bättre kunna följa de branscher som Investor prioriterar när det gäller nyinvesteringar. Det totala värdet av nya investeringar och övriga innehav uppgick vid periodens utgång till 7.084 mkr, exklusive innehavet av Investors egen konvertibel. KONCERNENS RESULTAT OCH NETTOSKULD Investors resultat före skatt, utan hänsyn till orealiserade värdestegringar, uppgick till 3.900 (1.405) mkr. Nettoresultatet uppgick till 3.671 (1.368) mkr. Koncernens nettoskuld var vid utgången av perioden 13.802 mkr jämfört med en nettoskuld om 8.011 mkr vid årsskiftet. Skillnaden förklaras främst av genomförda aktieköp och av effekter som är hänförliga till ägarspridningen i Saab AB. I den rapporterade nettoskulden vid periodens utgång ingår en skuld till Saab AB med 3.120 mkr som under återstoden av 1998 kommer att ersättas med annan finansiering, främst extern upplåning. AKTIE- OCH KONVERTIBELSTRUKTUR Investors aktiekapital uppgick den 30 september 1998 till 4.773 mkr fördelat på 191 miljoner aktier. Det nominella beloppet för Investors konvertibla förlagslån uppgick den 30 september 1998 sammantaget till 1.318 mkr. Dessa fördelar sig med 1.025 mkr på lånet nominerat i svenska kronor och med 293 mkr på lånet nominerat i ECU. Investors eget innehav uppgick den 30 september nominellt till 899 mkr av lånet nominerat i svenska kronor och till 293 mkr av lånet nominerat i ECU. Totalt motsvarar detta 90 procent av den utestående volymen i konvertibellånen. Aktie- och konvertibelstruktur Före konvertering Antal Antal Andel i % av Aktieslag aktier röster kapital röster A 1 röst 77 922 711 77 922 711 40,8 87,3 B 1/10 röst 112 982 730 11 298 273 59,2 12,7 Totalt 190 905 441 89 220 984100,0 100,0 Konvertibla 1) förlagslån B 1/10 röst 9 290 313 929 031 Efter konvertering A 1 röst 77 922 711 77 922 711 38,9 86,4 B 1/10 röst 122 273 043 12 227 304 61,1 13,6 Totalt 200 195 754 90 150 015100,0 100,0 1) Lånens nominella belopp uppgår till 1 318 mkr och löper med 8,00% ränta fram till Konverteringskursen är 141,90 kr. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med tidigare redovisningsprinciper. Med anledning av den nya årsredovisningslagen som tillämpas från och med 1997 krävs att vissa av Investors större innehav som intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Denna omarbetade koncernredovisning kommer att upprättas och hållas tillgänglig så snart som underlag finns att tillgå från de berörda innehaven, sannolikt under senare delen av november 1998. Stockholm den 22 oktober 1998 Claes Dahlbäck Verkställande Direktör och Koncernchef För information: Nils Ingvar Lundin, Informationsdirektör, tel 08-614 20 49, 070-514 20 49 Per Spångberg, Investerarrelationer, tel 08-614 20 31, 070-624 20 31 Delårsrapporten har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. VD KOMMENTAR Dramatiska kast på de finansiella marknaderna Hösten 1998 kommer sannolikt att bli lika omtalad som oktober 1987 i finanskretsar. En sjuårig börsuppgång i USA förbyttes på ett dramatiskt sätt i nedgång trots att de globala räntorna har satt nya bottennoteringar. Oro för inflation har blivit oro för deflation. Den asiatiska krisen har spritt sig till Ryssland och Latinamerika och riskerar att spridas till västvärlden. På marknaderna visades det här genom att tillgången på riskvilligt kapital minskade, vilket resulterade i dyrare upplåning för länder och företag med dålig ekonomi och låg trovärdighet. I nästa skede började börserna svikta, först på grund av att riskpremierna på aktieinvesteringar ökade och senare för att företagens vinstutsikter försämrades. Krisen förvärrades när flera högt belånade finansiella institutioner fick allvarliga ekonomiska problem. Handeln på de olika finansiella marknaderna kom allt mer att kännetecknas av dramatiska kast. I USA har Federal Reserve ändrat den tidigare strikta hållningen och börjat lätta på penningpolitiken genom att sänka styrräntan och diskontot. Bakgrunden har varit den starka oron på de finansiella marknaderna med risk för en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten i USA. För första gången på åtskilliga år börjar man på Wall Street uttrycka farhågor för en recession i USA. I Europa bröts trenden med harmoniserade räntenivåer. Räntedifferensen mellan Sverige och Tyskland steg markant. Vidare försvagades de valutor vars länder ej är med i EMU, däribland den svenska kronan. På aktiemarknaden föll börserna kraftigt från sommarens rekordnivåer. Bolag med stort råvaruberoende eller asiatisk konkurrens drabbades hårt, liksom banker och försäkringsbolag. I Sverige medförde riksdagsvalet i september att den socialdemokratiska minoritetsregeringen blir beroende av ytterligare två riksdagspartier. Det leder inte till det starka regeringsunderlag Sverige behöver för att tackla viktiga frågor under den kommande valperioden, t ex arbetsmarknaden och EMU. Den nyligen avgivna regeringsdeklarationen betonade behovet av ökad ekonomisk tillväxt. Förhoppningsvis kommer det nya utvidgade näringsdepartementet ge bättre förutsättningar för en tillväxtbefrämjande politik. Trots de relativt goda utsikterna för ekonomisk tillväxt i Sverige under det närmaste året med låg inflation och låga räntor har den svenska börsen fallit dramatiskt de senaste månaderna. Orsaken är främst samvariationen med nedgången på världens övriga aktiemarknader. Ytterligare en orsak torde vara uppfattningen att den ekonomiska tillbakagången i Sydostasien och Ryssland kommer att få en mer negativ inverkan för den svenska exportindustrin än vad man tidigare trott. Den negativa utvecklingen har också påverkat Investor.Vår aktiekurs har fallit mer än börsen som helhet. Detta beror främst på att vi i vår portfölj har ett antal bolag med stor exportandel och en betydande exponering mot de marknader som drabbats hårdast av den ekonomiska tillbakagången. Härtill kommer en ökning av vår investmentbolagsrabatt vilket inte är ovanligt när aktiemarknaden faller. Som vi påpekade i halvårsrapporten är det inte meningsfullt, eller rättvisande, att göra jämförelser över allt för korta perioder. Det viktigaste för ett investmentbolag som Investor är den långsiktiga utvecklingen. Vår huvuduppgift är att se till att våra aktieägare över tiden får en totalavkastning som överträffar börsen i genomsnitt. Vad gäller förändringar i Investors större innehav har vi under det tredje kvartalet förvärvat ABB aktier för ca 1,8 miljarder kronor varav 1,2 miljarder kronor från Gambro. Vidare har vi ökat våra innehav något i Atlas Copco, Ericsson och STORA. Inom Investor har vi under hösten beslutat att ledningen för området nya investeringar skall flyttas till kontoret i New York, där Investors verksamhet kommer att utökas. Verksamheten i London kommer som en följd av detta att bedrivas med färre medarbetare. Syftet med förändringen är att få en större geografisk närhet till huvuddelen av de nya investeringar som idag diskuteras, samt att bättre kunna följa de branscher som Investor prioriterar när det gäller nyinvesteringar. Under det andra kvartalet lanserade Investor två nya riskkapitalfonder, EQT Scandinavia II och EQT Danmark. Under perioden har vi nått vår målsättning med fonderna, dvs en storlek på 5,7 miljarder SEK till EQT Scandinavia och 1,2 miljarder DKK till EQT Danmark. Investor kommer att investera ca 800 miljoner SEK respektive ca 200 miljoner DKK i de två fonderna. Claes Dahlbäck INVESTORKONCERNEN SUBSTANSVÄRDE 30/9 1998 31/12 1997 Kr/aktMkr Kr/ Mkr ie aktie Astra 112 22 334115 22 920 Ericsson 49 9 713 45 9 048 Scania 39 7 847 47 9 418 ABB 32 6 410 29 5 839 Gambro 25 5 035 48 9 665 Atlas Copco 22 4 502 31 6 150 STORA 20 3 951 26 5 273 S E B 17 3 320 24 4 871 WM-data 13 2 636 7 1 444 1) OM Gruppen 8 1 593 7 1 386 SKF 7 1 481 12 2 378 2) Saab AB 7 1 459 16 3 091 Electrolux 7 1 375 5 975 SAS 6 1 184 8 1 513 Nya investeringar och övriga 48 9 612 44 8 760 3) innehav Summa 412 82 452464 92 731 4) Saab Automobile 50% 14 2 890 15 2 890 GHH Grand Hôtel Holdings 6 1 180 4 850 Mark och fastigheter 2 480 2 480 Övriga tillgångar/skulder -2 -370 1 260 Summa investeringar 432 86 632486 97 211 Nettoskuld/nettokassa exklusive -53 -10 6 1 093 Saab AB 682 5) Skuld ABB-förvärv -32 -6 368 Scania-aktier motsvarande 26 5 185 28 5 577 6) utfärdade köpoptioner 7) Lån Saab AB -15 -3 120-46 -9 104 Totalt substansvärde 390 78 015442 88 409 1) Varav 4.200.000 aktier värderade till marknadspris med avdrag för teoretiskt marknadsvärde på utfärdade köpotioner. 2) Per 30/9 1998 har Investors ägarandel i Saab AB, 20,3%, värderats till marknadsvärde. Föregående år avser 100% av Saab AB till ett värde motsvarande bokfört värde av eget kapital i bolaget. 3) Inklusive Investors innehav i egna konvertibler till marknadsvärdet 2.528 mkr (nom. värde 1.192 mkr) per 30/9 1998. 4) Subordinerat lån. 5) Skuld enligt avtal med Incentive (sedan 1/7 1998 Gambro), erlagd i januari 1998. 6) Per 30/9 1998 är 38.051.914 aktier värderade till marknadspris med avdrag för marknadsvärdet på utfärdade köpoptioner. 7) Lån från Saab AB kommer att återbetalas under 1998. INVESTORKONCERNEN RESULTATRÄKNING 1998 1997 1997 1 Belopp i mkr 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 ) Nettoomsättning Utdelningar större innehav 1 841 1 683 1 683 Försäljning övriga värdepapper 15 383 6 561 11 625 mm Kostnad sålda övriga värdepapper, administrativa kostnader mm -15 006 -6 434 -11 863 Övriga rörelseintäkter Realisationsvinst Saab AB 35,1% 2 115 2) Realisationsvinster större 266 3 197 innehav Rörelseresultat 4 599 1 810 4 642 Finansiellt netto -699 -405 -739 Resultat efter finansnetto 3 900 1 405 3 903 Skatter -229 -37 93 Periodens resultat 3 671 1 368 3 996 Specifikation rörelseresultatet: Utdelningar större innehav 1 841 1 683 1 683 Nya investeringar och övriga 798 555 370 innehav GHH Grand Hôtel Holdings 59 58 74 Övrigt -6 -41 -74 Administrativa kostnader -474 -445 -608 Realisationsvinster större innehav 2) Saab AB 35,1% 2 115 Övriga 266 3 197 4 599 1 810 4 642 1) I jämförelsesiffrorna för föregående år ingår inte Saab AB. 2) Netto efter beräknade totala försäljningskostnader om 300 mkr i samband med ägarspridning i Saab AB. INVESTORKONCERNEN MARKNADSVÄRDERAD BALANSRÄKNING 1998 1997 1 Belopp i mkr 30/9 31/12 ) Tillgångar Inventarier och fastigheter mm 1 870 1 599 1), 2) Aktier och andelar 87 637 98 342 Fordringar 3 532 3 599 Likvida placeringar 460 4 983 Summa tillgångar 93 499 108 523 Eget kapital och skulder 3) Eget kapital 29 387 26 878 Övervärden vid marknadsvärdering 47 248 60 171 Konvertibla förlagslån 1 380 1 360 Avsatt till pensioner 314 313 4) Lån Saab AB 3 120 9 104 Övriga lån 10 828 3 577 Övriga skulder 1 222 7 120 Summa eget kapital och skulder 93 499 108 523 5) Soliditet 83% 81% Nettoskuld Likvida placeringar 460 4 983 4) Lån Saab AB -3 120 -9 104 Övriga kort- och långfristiga -10 828 -3 577 lån Avsatt till pensioner -314 -313 Summa nettoskuld -13 802 -8 011 1) Jämförelsesiffrorna för föregående år är exklusive konsolidering av Saab AB. Värdet på Saab AB ingår i Aktier och andelar med 3.091 mkr motsvarande 100% av eget kapital per 31/12 1997. 2) Varav 4.200.000 OM-aktier värderade till marknadspris med avdrag för teoretiskt marknadsvärde på utfärdade köpoptioner. 3) Eget kapital har förändrats under perioden: Vid årets början 26 878 Utdelning till aktieägarna -1 907 Påverkan på eget kapital vid utdelning av inköpsrätter Saab AB till Investors 758 aktieägare Realisationsvinst Saab AB vid försäljning av 35,1% till British Aerospace, netto efter totala 2 115 försäljningskostnader Periodens övriga resultat 1 556 3 671 Övriga förändringar -13 Vid periodens slut 29 387 4) Lån från Saab AB kommer att återbetalas under 1998. 5) Eget kapital inklusive konvertibla förlagslån i förhållande till balansomslutningen. INVESTORKONCERNEN FINANSIERINGSANALYS 1998 1997 Belopp i mkr 1/1-30/9 1/1-31/12 Kassaflöde löpande verksamheten Mottagna utdelningar 1 841 1 637 Rörelseresultat övrig verksamhet/administrativa 1) kostnader före avskrivningar -380 -507 Finansnetto -675 -728 Betald skatt -2 123 784 525 Rörelsekapitalets förändring 86 -588 Investeringar större innehav mm Försäljning Saab AB 35,1% 3 500 Försäljning större innehav 107 4 141 Likvid inköpsrätter Saab AB 2 137 Köp av större innehav -3 243 -5 225 2) Likvid ABB-aktier -6 368 Övriga investeringar netto Nya investeringar och övriga -529 -304 aktieinnehav Övriga anläggningstillgångar, -312 -12 materiella och immateriella Utdelning till aktieägarna -1 907 -1 908 Kapitaltillskott Saab AB -1 393 Övriga poster Förändringar långfristiga -47 -520 fordringar/skulder mm Finansiellt underskott -5 792 -5 284 Påverkan finansiering Minskning/Ökning likvida medel (+/-) 4 523 2 736 Ökning/Minskning lån Saab AB (+/-) -5 984 1 225 Ökning/Minskning övriga lån (+/-) 7 252 1 385 Minskning/Ökning pensionsskuld (-/+) 1 -62 Summa påverkan finansiering 5 792 5 284 1) Exklusive utdelningar, realisationsvinster och aktie/derivathandel. 2) Skuld enligt avtal med Incentive (sedan 1/7 1998 Gambro), erlagd i januari 1998. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00020/DELÅRSRAPPORT ver IV.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00020/DELÅRSRAPPORT ver IV.pdf

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.