Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 Investors substansvärde* uppgick den 30 september 2001 till 102.018 Mkr (133 kronor per aktie) jämfört med 144.433 Mkr vid årsskiftet (188 kronor per aktie). Värdet på Investors samtliga tillgångar uppgick den 30 september 2001 till 113.617 Mkr, jämfört med 154.561 Mkr vid årsskiftet. Nettoskulden uppgick till 11.599 Mkr, vilket motsvarar 10 procent av de totala tillgångarna. Värdet av Kärninnehaven har under perioden minskat med 37.618 Mkr av vilket Ericsson och ABB stod för en väsentlig del, 21.887 respektive 9.514 Mkr. AstraZeneca har bidragit positivt med 1.917 Mkr. Värdet av Nya investeringar har under perioden minskat med 3.160 Mkr. Aktier för 4.025 Mkr har köpts samtidigt som aktier för 1.024 Mkr har sålts. Investorkoncernens resultat för perioden uppgick till 7.673 Mkr att jämföra med 14.783 Mkr för samma period föregående år. Resultatet under det tredje kvartalet var -1.498 Mkr. Investoraktiens totalavkastning var under perioden -25 procent jämfört med 17 procent motsvarande period föregående år. *Under året har Investor eliminerat sitt innehav i den egna konvertibeln. Jämförelsesiffror vid substansvärdeberäkningar har justerats med hänsyn till detta. 30/9 2001 31/12 2000 30/9 2000 Tillgångar, Mdr 114 154 168 Nettoskuld, Mdr -12 -10 -11 Substansvärde, Mdr 102 144 157 Substansvärde per 133 188 204 aktie, kr Periodens/kvartalets Jan-sep 2001 Jan-sep 2000 Juli-sep 2001 Juli-sep utveckling 2000 Substansvärdeförändr -42 7 -26 0 ing, Mdr Substansvärdeförändr -29 5 -18 0 ing, procent Resultat, Mdr 8 15 -1 1 Totalavkastning, -25 17 -27 13 procent Investor AB är Sveriges största börsnoterade investmentbolag med ett substansvärde på 102 Mdr kronor per den 30 september 2001. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt aktivt ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen till aktieägarna har under de senaste 20 åren överstigit 20 procent. Investor är ledande ägare i Ericsson, AstraZeneca, Scania, ABB, Atlas Copco, WM-data, SEB, Gambro, Electrolux, OM och Saab AB. Utöver huvudkontoret i Stockholm har Investor kontor i Amsterdam, Hongkong, London, New York och Palo Alto. Delårsrapporten finns även på www.investorab.com Vd har ordet I stor utsträckning överskuggas det senaste kvartalets ekonomiska och finansiella händelser av det som utspelade sig i USA den 11 september. Inte enbart individer och familjer har påverkats utan i förlängningen även hela samhällen och världsekonomin. En ekonomi i tydlig avmattning har till följd av detta behäftats med ytterligare osäkerhet. Nedgången på börserna runt om i världen har haft en direkt påverkan på värderingen av Investors innehav. Detta har lett till att Investors substansvärde minskat under året vilket också avspeglas i aktiekursen. Det är viktigt att Investor som aktiv och engagerad ägare fortsätter det fokuserade arbetet med att aktivt understödja företag, deras ledning, utveckling och värdeskapande, även i tider av nedgång. Investors målsättning är att substansvärdet skall uppvisa en värdetillväxt som överstiger marknadens avkastningskrav över en konjunkturcykel och därigenom skapa långsiktigt hållbara värden för aktieägarna. Detta innebär att Investor står bakom portföljbolagen genom tider av nedgång och därmed aktivt medverkar till att bolagen går stärkta in i nästa uppgång. AstraZeneca, till värdet Investors största innehav, har stått emot den generella nedgången på börsen väl och dess andel av portföljen har därmed ökat ytterligare. Bolagets ambitiösa och långsiktiga satsning på forskning och utveckling är positiv och borgar för en fortsatt god resultatutveckling. ABB, som är inne i en omvandlingsfas, har haft en svag utveckling under en period. Bolaget arbetar intensivt med att förbättra såväl lönsamhet som tillväxt. Saab har haft en positiv börsutveckling under året och uppmärksammats allt mer som ett ledande högteknologiskt kunskapsföretag inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin. I september stod det klart att den aviserade fusionen mellan SEB och Föreningssparbanken avbryts. Styrelserna i de båda bankerna fattade beslutet att avbryta fusionen efter att man konstaterat att EU- kommissionens krav på eftergifter skulle eliminera stora delar av de förväntade synergierna, däribland kostnadsbesparingar. Investor som störste enskilde ägare i SEB beklagar att fusionsarbetet inte kunde fortskrida men står samtidigt bakom ett SEB med en kundfokuserad och tillväxtorienterad strategi för norra Europa. Ericsson, som är marknadsledande inom 2G och som går i bräschen för utvecklingen av 3G, både vad det gäller system och terminaler, har god tillväxt- och vinstpotential när marknaden tar fart. En förutsättning för en långsiktigt god resultatutveckling är emellertid att omstrukturerings- och besparingsprogrammen genomförs effektivt samt att ekonomin som helhet återhämtar sig. En viktig etapp i Ericssons omvandlingsfas var det formella bildandet av Sony Ericsson Mobile Communications. Investors bedömning är att 3G, genom bland annat högre överföringskapacitet och ständig uppkoppling som möjliggör helt nya tjänster, har en god avkastningspotential. Det tekniska- men också kommersiella skifte som 3G innebär kommer emellertid att ske successivt. Till dagens tal- och SMS-tjänster tillkommer i och med 3G bland annat e- mail, betaltjänster, radio och videosändningar samt annonsering vilket också ställer nya krav på mobilterminaler. Hi3G, som numera även innehar en av fyra licenser i Danmark, har goda möjligheter att bli en ledande mobiloperatör, inte enbart genom sin renodlade 3G-strategi men också via delaktigheten i Hutchison Whampoas internationella nät av 3G-operatörer. Genom samordning mellan den svenska och danska 3G-marknaden kommer Hi3G att kunna erbjuda kostnadseffektiva och innovativa tjänster. Ett intensivt arbete pågår för att möta den ambitiösa affärs- och tidsplanen som uppsatts. Prioriterade projekt är för närvarande nätverksutbyggnad, upphandling av IT system samt utveckling av tjänster och applikationer med andra Hutchison 3G-operatörer Det rådande klimatet på kapitalmarknaden med minskad tillgång till kapital, lägre värderingar och färre avyttringsmöjligheter har lett till svårare förhållanden för både unga företag och för investerare. Aktiviteten på den s.k. riskkapitalmarknaden har också på senare tid minskat betydligt och det finns en risk att trenden fortsätter nedåt. Med anledning av den osäkerhet som råder har Investor valt att skriva ned bokförda värden på en stor del av de bolag som förväntas vara i behov av nytt kapital under det närmaste året. Investors tro på avkastningspotentialen i riskkapitalsatsningar kvarstår. Den nuvarande osäkerheten på marknaden gör dock att den selektiva hållningen gentemot nyinvesteringar kvarstår. Ett ökat flöde av intressanta investeringar har emellertid resulterat i bedömningen att Investors investeringstakt kan komma att öka från nuvarande nivå. Samtidigt fortgår det aktiva arbetet med att stödja de existerande portföljbolagen som bedöms ha god utvecklingspotential i oförminskad styrka. Man måste dock som investerare vara beredd att avbryta projekt som inte utvecklas planenligt. De nya investeringarna har de senaste åren, trots gjorda nedskrivningar, haft en positiv inverkan på Investors substansvärdetillväxt. Den nya investeringsverksamheten har bidragit med knappt 1,4 Mdr kronor till substansvärdetillväxten sedan 1998. Samtidigt har den genomsnittliga årsavkastningen på avyttrade innehav överstigit avkastningskravet på 20 procent. Det är glädjande att konstatera att Investors aktiva portföljförvaltning (trading) trots en instabil finansmarknad redovisar fortsatt god intjäning. I tider av ekonomisk nedgång är det än mer viktigt att arbeta fokuserat för att uppnå de långsiktiga målen. På Investor råder övertygelsen om att affärsmodellen långsiktigt är framgångsrik och att den utlagda kursen är rätt. Investor har en professionell organisation med en stark finansiell bas och ett omfattande nätverk, vilket ger goda förutsättningar att som aktiv ägare kunna bidra till att skapa långsiktigt hållbara värden i företag. Detta har också historiskt sett visat sig ge en hög avkastning till Investors aktieägare. Marcus Wallenberg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00040/bit0001.pdf Hela Rapporten lågupplöst http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00040/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00040/bit0003.pdf Hela rapporten

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.