Delårsrapport januari-juni 2010

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Tilläggsinvesteringar gjordes i Atlas Copco och Husqvarna. Det tidigare kommunicerade förvärvet av 10 procent av kapitalet i Saab AB från BAE Systems, för 1,1 Mdr kronor slutfördes.
 • Våra innehav inom Operativa investeringar uppvisade fortsatt god tillväxt. Utvecklingen var särskilt stark i Mölnlycke Health Care, 3 Skandinavien och Lindorff.
 • Utdelning om 3,0 Mdr kronor utbetalades till aktieägarna under kvartalet.
 • Efter kvartalets utgång förvärvade Investor sjukvårds- och omsorgsbolaget Aleris från EQT för 4,4 Mdr kronor (skuldfri basis). Investors nettoinvestering är 1,7 Mdr kronor. Förvärvet är inte slutfört och Aleris är därmed ännu inte inkluderat i Operativa investeringar.

Finansiell information

 • Substansvärdet uppgick den 30 juni 2010 till 147.924 Mkr (195 kronor per aktie), jämfört med 142.673 Mkr (187 kronor per aktie) vid årsskiftet 2009. Detta motsvarar en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 6 (12) procent under första halvåret 2010.
 • Koncernens resultat, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 8.310 Mkr
  (10,91 kronor per aktie) under perioden, jämfört med 13.830 Mkr (18,13 kronor per aktie) för samma period 2009.
 • Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 7.507 (15.196) Mkr under perioden. Störst positiv påverkan hade Ericsson med 3.627 Mkr medan SEB hade störst negativ påverkan med -696 Mkr.
 • Operativa investeringar påverkade substansvärdet med 685 (-825) Mkr under halvåret.
 • Private Equity-investeringar påverkade substansvärdet med 833 (-709) Mkr under halvåret.
 • Skuldsättningen (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 4 (0) procent per den 30 juni 2010.
 • Investoraktiens totalavkastning var -2 (6) procent under årets första sex månader. Den årliga totalavkastningen uppgick till 7 procent under den senaste femårsperioden.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 073-524 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.

Taggar:

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar