Delårsrapport januari-juni 2013

Viktiga händelser under andra kvartalet

  • Substansvärdet uppgick till 182,7 Mdr kronor (240 kronor per aktie) per den 30 juni 2013, en minskning med 8,3 Mdr kronor (11 kronor per aktie) under kvartalet. Minskningen beror delvis på att Investor betalat ut utdelning om 5,3 Mdr kronor (7 kronor per aktie). Om Gambro värderats till avtalat försäljningspris hade substansvärdet uppgått till 186,7 Mdr kronor (245 kronor per aktie).
  • Förvärvet av Permobil slutfördes och bolaget är nu ett dotterföretag inom Investors Kärninvesteringar. Investor investerade totalt 3,7 Mdr kronor i eget kapital.

Finansiell information

  • Substansvärdet uppgick den 30 juni 2013 till 182.699 Mkr (240 kronor per aktie), jämfört med 174.698 Mkr (230 kronor per aktie) vid årsskiftet 2012, vilket motsvarar en förändring, inklusive återlagd utdelning, om 8 (2) procent under det första halvåret. Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX) ökade med 9 (7) procent under samma period. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärdeökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 15 procent per år.
  • Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 12.715 Mkr (16,71 kronor per aktie), jämfört med 3.924 Mkr (5,19 kronor per aktie) för samma period 2012.
  • Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 12.186 (2.069) Mkr under perioden, varav de noterade med 11.381 (2.783) Mkr.
  • Finansiella investeringar påverkade substansvärdet med 1.832 (1.720) Mkr under perioden.
  • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 13,4 (11,5) procent per den 30 juni 2013.
  • Investoraktiens totalavkastning var 10 (7) procent under perioden, varav -1 (-6) procent under det andra kvartalet. Investoraktiens totalavkastning har i snitt varit 11 procent under den senaste 5-årsperioden, 16 procent under den senaste 10-årsperioden och 14 procent under den senaste 20-årsperioden.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag,. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar