Delårsrapport januari-september 2007

Viktiga händelser under tredje kvartalet
Investor avtalade att, givet vissa förutsättningar, acceptera Borse Dubais höjda kontantbud på OMX om 265 kronor per aktie. Budet värderar Investors andel i OMX till 3,4 Mdr kronor.
Investor ökade sitt ägande i SEB och Husqvarna genom nettoköp av aktier för 3.303 Mkr respektive 291 Mkr.
Importstoppet, som sedan januari 2006 hindrat Gambro Renal Products från att sälja dialysmaskiner till USA, har hävts.
Investors finansiella styrka och flexibilitet är fortsatt stark med en skuldsättningsgrad på 1 procent per den 30 september.

Finansiell information för niomånadersperioden
Substansvärdet uppgick den 30 september till 174.633 Mkr (228 kronor per aktie), jämfört med 159.320 Mkr (208 kronor per aktie) vid årsskiftet. Detta motsvarar en tillväxt, inklusive återlagd utdelning, om 12 (13) procent under niomånadersperioden.
Koncernens resultat för rapportperioden uppgick till 18.864 Mkr (24,64 kronor per aktie), jämfört med 17.909 Mkr (23,34 kronor per aktie) för samma period 2006.
Kärninvesteringarnas resultatpåverkan uppgick till 14.060 (19.662) Mkr under perioden. Störst påverkan på resultatet hade ABB med 7.957 Mkr, Scania med 4.797 Mkr och Atlas Copco med 3.454 Mkr.
Operativa investeringars resultatpåverkan under perioden var -432 (-1.132) Mkr.
Private Equity-investeringars resultatpåverkan under perioden var 5.560 (-256) Mkr.
Investoraktiens totalavkastning för årets första nio månader var 2 (12) procent. Totalavkastningen under den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 12 procent.

Förytterligare information:
Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 2031, 073-524 2031
Oscar Stege Unger, IR-ansvarig: 08-614 2059, 070-624 2059

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar