Delårsredogörelse januari-mars 2015

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Substansvärdet uppgick till 295.790 Mkr (388 kronor per aktie) per den 31 mars 2015, en ökning med 34.827 Mkr (45 kronor per aktie), motsvarande 13 procent, under kvartalet. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärdeökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 14 procent i genomsnitt per år.
  • Aktier förvärvades i ABB för totalt 961 Mkr.
  • Aleris ingick avtal om att förvärva Teres Medical Group, vilket stärker företagets position i Norge, Sverige och Danmark.
  • Permobil aviserade ett förvärv av ROHO Group, ett viktigt steg i företagets strategi att bli en integrerad helhetsleverantör av avancerade mobila rehablösningar.

Finansiell information

  • Koncernens resultat för första kvartalet 2015, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 34.013 Mkr (44,66 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 12.163 Mkr (15,96 kronor per aktie före utspädning) för motsvarande period 2014.
  • Kärninvesteringar påverkade substansvärdet med 30.657 (10.585) Mkr, varav de noterade med 30.739 (10.183) Mkr.
  • Finansiella investeringar påverkade substansvärdet med 3.981 (2.054) Mkr.
  • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 7,5 (8,7) procent per den 31 mars 2015.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5.728 (4.883) Mkr.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera