Delårsredogörelse januari-mars 2018

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Det justerade substansvärdet*, baserat på bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 383.027 Mkr (501 kronor per aktie) per den 31 mars 2018, en minskning om 1.720 Mkr, motsvarande 0 procent, under kvartalet.
 • Det rapporterade substansvärdet1)* uppgick till 342.575 Mkr (448 kronor per aktie) per den 31 mars 2018, en ökning med 6.312 Mkr, motsvarande 2 procent, under kvartalet.
 • Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 1 procent.
 • Inom Noterade Kärninvesteringar förvärvades aktier i Ericsson för 1.002 Mkr, vilket ökade vårt ägande till 7,2 respektive 22,5 procent av kapital och röster.
 • Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 4 procent i konstant valuta. Mölnlyckes organiska omsättningstillväxt uppgick till 2 procent, och lönsamheten förbättrades.
 • Patricia Industries ingick avtal om att förvärva Sarnova, en ledande amerikansk specialdistributör av sjukvårdsprodukter. Vid transaktionens slutförande den 4 april 2018, betalade Patricia Industries 513 MUSD för 86 procent ägande.
 • Värdet på Investors investeringar i EQT ökade med 3 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 514 Mkr. EQT stängde EQT VIII, dess största fond hittills, på 10,75 Mdr kronor. Investors åtagande i fonden uppgår till 5,7 Mdr kronor.

Finansiell information, första kvartalet 2018

 • Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 0 procent respektive 2 procent.
 • Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet uppgick till 6.312 (30.120) Mkr, varav: Noterade Kärninvesteringar 3.872 (29.840) Mkr, Patricia Industries 2.362 (16) Mkr och EQT 1.143 (663) Mkr.
 • Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 3,6 (3,5) procent per den 31 mars 2018.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 8.605 Mkr (8.407). Koncernens resultat för perioden uppgick till 4.403 Mkr (5,77 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 30.404 Mkr (39,78 kronor per aktie före utspädning) för motsvarande period 2017.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera