Delårsredogörelse januari-september 2016

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Substansvärdet*1) uppgick till 290.683 Mkr (380 kronor per aktie) per den 30 september 2016, en ökning med 31.600 Mkr (41 kronor per aktie), under kvartalet, vilket motsvarar en förändring om 12 procent. Under den senaste 20-årsperioden har substansvärde-ökningen, inklusive återlagd utdelning, uppgått till 10 procent i genomsnitt per år.
  • Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 14 procent. Aktier i Wärtsilä förvärvades för totalt 106 Mkr, vilket stärkte vårt ägande till 17,7 procent.
  • Värdet på Investors investeringar i EQT var oförändrat i konstant valuta. Nettokassaflödet från EQT uppgick till 199 Mkr.
  • Patricia Industries slutförde förvärvet av medicinteknologiföretaget LABORIE. Inklusive ett kapitaltillskott och transaktionskostnader investerade Patricia Industries 650 MUSD för 97 procent ägande. Samtliga dotterföretag växte organiskt, om än något mindre än under första halvåret. Kassaflödesgenereringen var fortsatt stark.

Finansiell information, januari-september 2016

  • Noterade Kärninvesteringar påverkade ökningen av substansvärdet med 23.595 (-2.630) Mkr.
  • EQT påverkade ökningen av substansvärdet med 1.392 (2.787) Mkr.
  • Patricia Industries påverkade ökningen av substansvärdet med 2.838 (3.411) Mkr.
  • Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/totala tillgångar) uppgick till 6,7 (5,5) procent per den 30 september 2016.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 22.995 (18.119) Mkr.
  • Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 24.485 Mkr (32,08 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 2.718 Mkr (3,57 kronor per aktie före utspädning) för motsvarande period föregående år.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.