Förvärvet av Piab slutfört

Den 30 april 2018 presenterade Patricia Industries, en del av Investor AB, förvärvet av Piab, ett ledande företag inom grip- och förflyttningslösningar, från EQT.

Efter godkännanden från konkurrensmyndigheterna har förvärvet nu slutförts.

Förvärvsbeloppet uppgår till 6,95 Mdr kronor på skuldfri basis. För 12-månaders-perioden till och med den 31 mars 2018 uppgick omsättningen till cirka 1,2 Mdr kronor (pro forma). EBITDA- och EBITA-marginalen uppgick till 29-30 procent respektive 28-29 procent. Sedan 2013 har den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten uppgått till cirka 20 procent, varav 11 procent organiskt. Omsättnings- och vinsttillväxten väntas fortsätta under 2018.

Patricia Industries har skjutit till 5,5 Mdr kronor i eget kapital för en ägarandel om cirka 90 procent i företaget. Resterande del av förvärvet har finansierats med externa lån och eget kapital från Piabs ledning samt grundarfamiljen Tell.

Denna information är inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Investor enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Om Patricia Industries
Patricia Industries, en enhet inom Investor AB, investerar i helägda ledande företag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt. Vår ambition är att vara den enda ägaren i våra företag, tillsammans med starka ledningsgrupper och styrelser. Vi har en obegränsad investeringshorisont och fokuserar på att skapa långsiktigt värde och tillvarata organiska och icke-organiska tillväxtmöjligheter.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera