Investor AB:s valberedning modifierar sitt förslag till styrelse

Sara Mazur föreslås som ny ledamot istället för Sara Öhrvall som avböjt omval

Valberedningen för Investor presenterade den 28 mars 2018 sina förslag till årsstämman, som hålls den 8 maj 2018. Förslag och motiverat yttrande finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.investorab.com.

Styrelseledamoten Sara Öhrvall har meddelat att hon på grund av ett kommande uppdrag inte längre står till förfogande för omval vid Investors årsstämma 2018. Med anledning därav har valberedningen beslutat att modifiera sitt förslag genom att föreslå att Sara Mazur väljs som ny styrelseledamot i Investor.

Sara Mazur är svensk medborgare och född 1966. Sara Mazur är vice ordförande i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous System and Software Program (WASP), styrelseledamot i Chalmers AB, Combient AB, Nobel Media AB, RISE AB, Saab AB, SICS North Swedish ICT AB, Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT) och medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XI – Utbildning och forskning. Sara Mazur har varit vice VD och forskningschef på Ericsson, en befattning som hon lämnade nyligen, samt haft olika ledande befattningar inom Ericsson-koncernen sedan 1998. Sara Mazur är teknologie doktor och civilingenjör inom elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Sara Mazur bedöms vara oberoende i förhållande till Investors större aktieägare, men beroende i förhållande till Investor och Investors ledning på grund av den nyligen lämnade befattningen i Ericsson. Valberedningens bedömning är att Sara Mazur kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet inom bland annat teknik samt forskning och utveckling samt att hon är mycket väl lämpad som styrelseledamot i Investor.

Valberedningens modifierade förslag innebär att årsstämmans dagordningspunkt 14, Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, justeras enligt följande:

Valberedningens förslag:
A. Josef Ackermann, omval
B. Gunnar Brock, omval
C. Johan Forssell, omval
D. Magdalena Gerger, omval
E. Tom Johnstone, CBE, omval
F. Grace Reksten Skaugen, omval
G. Hans Stråberg, omval
H. Lena Treschow Torell, omval
I. Jacob Wallenberg, omval
J. Marcus Wallenberg, omval
K. Inget förslag
L. Sara Mazur, nyval

Av valberedningens modifierade förslag följer inga övriga konsekvenser i valberedningens redan framlagda förslag avseende antalet styrelseledamöter eller arvoden till styrelse.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Investors styrelse finns tillgänglig på Investors webbplats, www.investorab.com, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Valberedningen för Investor består av Michael Treschow (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta) och Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen i Investor AB (publ)

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.