Investor förvärvar ytterligare aktier i Wärtsilä från Fiskars Group och blir största aktieägare

Fiskars, Investor och deras samriskbolag Avlis AB har ingått ett avtal enligt vilket Investor förvärvar 15,8 miljoner aktier, motsvarande 8 procent av kapitalet och rösterna i Wärtsilä från Avlis för cirka 639 MEUR, eller 40,55 euro per aktie. Sedan april 2012 har Investor och Fiskars haft ett samriskbolag som hanterat det gemensamma ägandet i Wärtsilä, vilket idag uppgår till 21,8 procent av kapitalet och rösterna. Fiskars och Investors ägande i Wärtsilä via samriskbolaget har uppgått till 13,0 procent respektive 8,8 procent.

Efter transaktionen kommer samriskbolaget att upplösas och Fiskars behåller en ägarandel om cirka 5 procent av kapitalet och rösterna i Wärtsilä.

Investor har åtagit sig att för det fall de förvärvade aktierna avyttras av Investor till ett högre pris än förvärvspriset under en treårsperiod betala en tilläggsköpeskilling till Fiskars dotterföretag Avlis (50 procent av mellanskillnaden det första året, 40 procent det andra året och 30 procent det tredje året). Fiskars och Investor har också i ett aktieägaravtal enats om att en ömsesidig hembudsklausul och en rättighet för Fiskars att delta på lika villkor i det fall Investor skulle avyttra de förvärvade aktierna skall gälla under samma treårsperiod.

Transaktionen förväntas slutföras inom de närmsta veckorna. Efter slutförandet kommer Investors ägande i Wärtsilä att uppgå till 33,1 miljoner aktier, motsvarande 16,8 procent av kapitalet och rösterna, vilket gör Investor till bolagets största aktieägare. Investor började att bygga ett innehav i Wärtsilä under 2011 och har totalt investerat 1.052 MEUR, justerat för mottagna utdelningar.

”Baserat på dess ledande marknadspositioner, starka tillväxtpotential och stora exponering mot tillväxtmarknader och eftermarknadsförsäljning anser vi att Wärtsilä är en attraktiv långsiktig investering. Investor har nu blivit största aktieägare i Wärtsilä och som långsiktig ägare ser vi fram emot att fortsätta att utveckla bolaget”, kommenterar Investors vd Börje Ekholm.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar