Kallelse till Investor AB:s årsstämma den 12 maj 2015

Investor AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 klockan 15.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.30. Klockan 14.00 startar “Investordialogen”, där Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg och verkställande direktören Börje Ekholm finns tillgängliga för dialog och frågor.

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som
dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2015
dels anmält sig till bolaget senast onsdagen den 6 maj 2015, via Investor AB:s webbplats, www.investorab.com, eller per telefon 08-611 29 10 eller under adress Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm, varvid även eventuella biträden ska anmälas.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 maj 2015. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Investors webbplats, www.investorab.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm eller via e-post till InvestorAGM@investorab.com.

Dagordning
1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Investorkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Redogörelse för styrelsens och ersättnings- revisions- samt finans- och riskutskottens arbete.
9. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Investorkoncernens resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
12. Bestämmande av:
A. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.
13. Bestämmande av:
A. Arvoden till styrelse.
B. Arvoden till revisorer.
14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Beslut om:
A. Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen.
B. Program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare.
17. Beslut om:
A. Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier enligt 17B nedan samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig aktierelaterad lön, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.
B. Överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2015.
18. Förslag till beslut från aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende följande:
A. Ändring av bolagsordningen.
B. Uppdrag till styrelsen att tillskriva regeringen.
C. Införande av så kallad politisk karantän i sfärbolagen.
D. Uppdrag till styrelsen avseende bildande av en aktieägarförening.
19. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 11 - Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till aktieägarna på 9,00 kronor per aktie samt att fredagen den 15 maj 2015 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 20 maj 2015.

Punkt 16 - Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen samt program för långsiktig aktierelaterad lön
Investors styrelse eftersträvar ett ersättningssystem för verkställande direktören, övriga medlemmar i ledningsgruppen och övriga medarbetare som är marknadsmässigt och konkurrenskraftigt och därmed intressant för den kvalificerade krets av medarbetare som Investor vill attrahera och behålla.

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen inför årsstämman 2015 överensstämmer med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2014, dock att det nu föreslås att pensionsförmåner på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp enbart ska bestå av en premiebestämd pensionsplan och inte längre av en förmånsbestämd pensionsplan. Förändringen är en marknadsanpassning av bolagets pensionsplan och innebär inte någon kostnadsökning för bolaget. Vidare deltar, från och med årsstämman 2015, ingen inom Investors ledningsgrupp i vinstdelningsprogrammet för Investors tradingfunktion och investeringsorganisation.

Punkt 16A - Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen
Investor ska sträva efter att erbjuda en marknadsmässig totalersättning som möjliggör att rekrytera och behålla rätt ledande befattningshavare. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer såsom befattning, prestation och individuell kvalifikation. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Ledningsgruppens totala ersättning ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontantlön, långsiktig aktierelaterad lön, pension samt övriga ersättningar och förmåner. Fast kontantlön, rörlig kontantlön och långsiktig aktierelaterad lön utgör tillsammans den anställdes totala lön.

Den fasta kontantlönen ska omprövas årligen och utgör basen för beräkning av den rörliga lönen.

Den kortsiktiga rörliga kontantlönen är beroende av individens uppfyllelse av årligen fastställda mål. Utfallet av den kortsiktiga rörliga kontantlönen följs upp årligen. För ledningsgruppen ska den högsta möjliga kortsiktiga rörliga kontantlönen variera beroende på befattning och avtal och ska som regel för ledningsgruppsmedlemmar utgöra 10–75 procent av den fasta kontantlönen. För den verkställande direktören utgjorde den kortsiktiga rörliga kontantlönen 2014 maximalt 10 procent. Den sammanlagda kortsiktiga rörliga kontantlönen före skatt för samtliga nuvarande medlemmar i ledningsgruppen, med beaktande av den vd-förändring som sker från den 12 maj 2015, kan under 2015 uppgå till mellan 0 kronor och 10,0 miljoner kronor beroende på måluppfyllelse. För det fall ledningsgruppen utökas, kan den rörliga ersättningen komma att överstiga detta belopp. Utfallet ska enbart vara kopplat till individuell måluppfyllelse. Därigenom blir ersättningen tydligt kopplad till den enskildes arbetsinsats och prestation. Målen ska både vara kvantitativa och kvalitativa och baseras på faktorer som stödjer bolagets långsiktiga strategi.

Långsiktig aktierelaterad lön behandlas under punkten 16B.

Pensionsförmåner för ledningsgruppen ska bestå av en premiebaserad pensionsplan på lönedelar över 20 inkomstbasbelopp, varvid avsättningarnas andel av fast kontantlön varierar med befattningshavarens ålder. Pensionsförmåner för samtliga anställda ska bestå av en premiebestämd pensionsplan på lönedelar upp till 30 inkomstbasbelopp. Pensionsåldern för verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen ska vara 60 år.

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Ömsesidig uppsägningstid om sex månader ska gälla mellan bolaget och medlemmar i ledningsgruppen. Fast kontantlön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga den fasta kontantlönen för två år för medlemmar i ledningsgruppen vars anställningsavtal ingås efter årsstämman 2010. För medlemmar i ledningsgruppen anställda före årsstämman 2010 gäller redan ingångna avtal mellan Investor och respektive befattningshavare. För dessa medlemmar gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader och att avgångsvederlag högst kan uppgå till fast kontantlön för 24 månader.

Styrelsen äger, om den finner särskilda skäl föreligga i ett enskilt fall, frångå riktlinjerna.

Punkt 16B - Program för långsiktig aktierelaterad lön 2015
Vad gäller programmet för långsiktig aktierelaterad lön är styrelsens ambition att skapa en struktur som ger balans mellan å ena sidan medarbetarens risktagande genom krav på eget innehav i Investoraktier och å andra sidan medarbetarens möjlighet att erhålla prestationsrelaterad tilldelning av aktier i Investor. Det egna innehavet skapar ett engagemang för Investor hos medarbetarna. Vidare kopplas del av den anställdes ersättning till den långsiktiga utvecklingen av Investor och Investoraktien, vilket medför att den anställde exponeras för såväl kursuppgångar som kursnedgångar och får samma mål som Investors aktieägare.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 2015 ett program för långsiktig aktierelaterad lön som väsentligen överensstämmer med det program som beslutades 2014 och som bygger på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram, båda kopplade till aktier i Investor av serie B.

Enligt Aktiesparplanen, som omfattar samtliga anställda, gäller att anställda som väljer att delta i programmet för varje aktie som kvalificerar för deltagande i Aktiesparplanen (”Deltagaraktie”) tilldelas två optioner (”Matchningsoptioner”) samt en rätt att förvärva en Investoraktie (”Matchningsaktie”). Deltagaraktien kan antingen vara en aktie som den anställde redan äger eller en aktie som förvärvas under en av styrelsen beslutad period efter publiceringen av Investors första kvartalsrapport för 2015 (”Mätperioden”). Den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Investoraktien under Mätperioden benämns ”Deltagarkursen”. Matchningsaktien kan, efter en treårig kvalifikationsperiod, förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod. Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en aktie under motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av Deltagarkursen.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre befattningshavare rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod under fyra år förvärva aktier (”Prestationsaktier”) för ett pris motsvarande 50 procent av Deltagarkursen under förutsättning att Investoraktiens totalavkastning överträffar en viss nivå. Den årliga totalavkastningen (inklusive återinvesterade utdelningar) mäts kvartalsvis under kvalifikationsperioden och måste överstiga räntan för 10-åriga statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som preliminärt tilldelats respektive befattningshavare.

Den anställdes tilldelning av Matchningsaktier, Matchningsoptioner och Prestationsaktier är också beroende av den anställdes befattning och är kopplad till den anställdes fasta kontantlön.

Vid en antagen Deltagarkurs om 300 kronor utgör det högsta antal aktier som kan komma att förvärvas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna 105.000. Högsta antal Matchningsaktier som de anställda kan få rätt att förvärva uppgår, tillsammans, med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 65.000. Högsta antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 330.000. Högsta antal aktier som kan komma att förvärvas under programmet för långsiktig aktierelaterad lön är beroende av Deltagarkursen och kan således komma att öka eller minska.

Kostnaderna för programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2015 som redovisas över resultaträkningen baseras på redovisningsprinciperna enligt IFRS-2 och uppgår vid en Deltagarkurs om 300 kronor samt fullt deltagande till cirka 22 miljoner kronor för Aktiesparplanen och cirka 21 miljoner kronor för det Prestationsbaserade Aktieprogrammet. I beloppen ingår beräknad kostnad för sociala avgifter.

För att begränsa kostnaderna för programmet med långsiktig aktierelaterad lön avser styrelsen att vidta säkringsåtgärder i form av aktieswappar med tredje man och/eller, under förutsättning av årsstämmans beslut under punkt 17B på dagordningen, förvärv av egna aktier vilka kan överlåtas till de anställda under Aktiesparplanen och det Prestationsbaserade Aktieprogrammet.

Punkt 17 - Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Punkt 17A - Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier enligt 17B nedan samt för att säkra kostnader sammanhängande dels med programmet för långsiktig aktierelaterad lön, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode
Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm respektive förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm, eller på annat sätt än på Nasdaq Stockholm innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, möjlighet att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 17B nedan samt möjlighet att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med programmet för långsiktig aktierelaterad lön, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode (beträffande syntetiska aktier, se nedan under valberedningens förslag till beslut).

Punkt 17B - Överlåtelse av egna aktier för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2015
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 700.000 (eller det högre antal som kan följa av omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder) ska kunna ske till de anställda i enlighet med under punkt 16B redovisat program för långsiktig aktierelaterad lön. Detta antal aktier är framräknat med marginal för att kursförändringar under perioden fram till mätperioden efter årsstämman 2015 kan påverka värdet av programmet och därmed antalet aktier som programmet omfattar.

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen för Investor AB, som består av Hans Wibom (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Peder Hasslev (AMF), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta), vilka tillsammans representerar cirka 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande), föreslår följande.

Punkt 1 - Ordförande vid årsstämman
Advokat Axel Calissendorff som stämmoordförande.

Punkt 12A - Antalet styrelseledamöter
Tio ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12B - Antalet revisorer
Ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13A - Arvoden till styrelse
Ett styrelsearvode till ett totalt värde om 8.396.000 kronor att fördelas enligt följande:
• 7.340.000 kronor,
varav till ordföranden 2.340.000 (2.175.000) kronor och till vardera av de åtta övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget 625.000 (580.000) kronor, i form av kontantarvode och s k syntetiska aktier (se nedan) och
• 1.056.000 kronor i kontantarvode för arbete i styrelseutskotten,
att fördelas enligt följande:
Revisions- och riskutskottets ordförande 250.000 kronor, övriga tre ledamöter 165.000 kronor vardera. (De tidigare två utskotten, Revisionsutskottet respektive Finans- och riskutskottet, slås samman till ett utskott, Revisions- och riskutskottet.)
Ersättningsutskottets ordförande 155.000 (143.000) kronor, övriga två ledamöter 78.000 (72.000) kronor vardera.

Den föreslagna arvodeshöjningen för 2015 är ett led i en marknadsanpassning av arvodena som var oförändrade under perioden 2006-2011, i syfte att nå upp till samma reala nivå som fastställdes av årsstämman 2006. Valberedningen har som underlag bl.a. jämfört med arvodesutvecklingen i andra bolag på Nasdaq Stockholm samt med löneutvecklingen under den senaste tioårsperioden. De föreslagna höjningarna innebär en genomsnittlig årlig arvodeshöjning per styrelseledamot med 2,5 procent sedan 2006.

Valberedningen rekommenderar styrelsen att, i likhet med 2011-2014, anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

I avsikt att underlätta uppbyggandet av ett sådant innehav eller exponering föreslår valberedningen att nominerad styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av föreslaget arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier och 50 procent kontant, istället för att erhålla 100 procent av arvodet kontant.

De syntetiska aktierna värderas i samband med tilldelning efter årsstämman 2015 till ett genomsnitt av börskursen för Investors B-aktier under en mätperiod i anslutning till tilldelningen.

Med en syntetisk aktie följer samma ekonomiska rättigheter som med Investors B-aktier vilket innebär att styrelseledamöternas arvode i form av syntetiska aktier på samma sätt som gäller för en B-aktie blir beroende av värdeförändringar och utdelningsbeloppens storlek under femårsperioden fram till 2020 då varje syntetisk aktie berättigar styrelseledamoten att erhålla ett belopp motsvarande då gällande aktiekurs för en B-aktie i Investor.

De syntetiska aktierna medför rätt att under femte kalenderåret efter mandatperiodens början vid fyra tillfällen erhålla utbetalning, avseende 25 procent av tilldelade syntetiska aktier vid varje tillfälle, av ett kontant belopp per syntetisk aktie som motsvarar aktiekursen för Investors B-aktie vid respektive utbetalningstidpunkt. De syntetiska aktierna anses intjänade kontinuerligt under mandatperioden, med 25 procent per kvartal. Utdelningar på Investors B-aktier under tiden fram till utbetalningstidpunkten ska gottskrivas ledamoten i form av tilldelning av ytterligare syntetiska aktier.

Bolagets åtagande, att i framtiden erlägga betalning avseende de syntetiska aktierna enligt ovan, bör kostnadssäkras av bolaget, antingen i form av återköpta egna aktier vilka försäljs i marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten eller genom säkringsavtal med bank. De ekonomiska skillnaderna för bolaget om samtliga styrelseledamöter erhåller del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med att enbart kontant arvode utbetalas, bedöms p.g.a. säkrings¬åtgärderna vara mycket begränsade.

Förslaget innebär således att stämman godkänner att styrelsearvode utgår till ett sammanlagt värde av 8.396.000 kronor varav lägst 0 kronor och högst 3.670.000 kronor ska utgöras av syntetiska aktier.

Punkt 13B - Arvoden till revisorer
Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Omval av styrelseledamöterna Dr. Josef Ackermann, Gunnar Brock, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Styrelseledamöterna Sune Carlsson, Börje Ekholm, O. Griffith Sexton och Peter Wallenberg Jr har undanbett sig omval.

Nyval av Johan Forssell till styrelseledamot.

Johan Forssell är svensk medborgare och född 1971. Den 28 januari 2015 meddelade Investor att styrelsen beslutat att utse Johan Forssell till ny verkställande direktör och koncernchef i Investor AB från den 12 maj 2015. Johan Forssell har ingått i Investors ledningsgrupp sedan 2006 med ansvar för Kärninvesteringar och är styrelseledamot i Atlas Copco AB sedan 2008 och Saab AB sedan 2010.

Omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Punkt 15 - Revisorer
Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Thomas Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Förslag till beslut från enskild aktieägare

Punkt 18 - Förslag till beslut från aktieägaren Thorwald Arvidsson
Aktieägaren Thorwald Arvidsson har begärt att följande ärenden tas upp till behandling på årsstämman.

Punkt 18A - Ändring av bolagsordningen
Ändring av bolagsordningens § 4, 3 st, så att såväl aktier av serie A som serie B ska erhålla en röst.

Punkt 18B - Uppdrag till styrelsen att tillskriva regeringen
Uppdrag till styrelsen att tillskriva regeringen med begäran om att aktiebolagslagens möjlighet till gradering av rösträtten avskaffas.

Punkt 18C - Införande av så kallad politisk karantän i sfärbolagen
Beslut att bolaget ska verka för att sfärbolagen inför så kallad politisk karantän för förutvarande politiska befattningshavare.

Punkt 18D - Uppdrag till styrelsen avseende bildande av en aktieägarförening
Uppdrag till styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att, om möjligt, bilda en aktieägarförening för aktieägarna i bolaget.

Aktier och röster
Investors aktiekapital uppgår till 4.794.843.937,50 kronor bestående av totalt 767.175.030 aktier fördelade på 311.690.844 A-aktier och 455.484.186 B-aktier.
A-aktier berättigar till en röst och B-aktier berättigar till en tiondels röst. Investor innehade per den 31 mars 2015, 5.429.779 egna aktier av serie B, motsvarande 542.977,9 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Majoritetsregler
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17A på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 17B på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För beslut i enlighet med aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag enligt punkt 18A på dagordningen krävs för giltighet att det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman och dessa tillsammans företräder minst 9/10 av samtliga aktier i bolaget, alternativt att det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna om aktieägare till hälften av alla aktier av serie A och 9/10 av de vid stämman företrädda aktierna av serie A samtycker till ändringen.

Ytterligare information
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Investor ABs styrelse, information om föreslagen revisor, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse, valberedningens fullständiga förslag samt förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson enligt punkt 18 på dagordningen, finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.investorab.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag jämte tillhörande handlingar avseende punkt 16 och 17 på dagordningen avseende riktlinjer för lön och annan ersättning samt program för långsiktig aktierelaterad lön respektive förvärv och överlåtelse av egna aktier, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.investorab.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget. Förslaget enligt punkt 16, riktlinjer för lön och annan ersättning samt program för långsiktig aktierelaterad lön, kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält sig till årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.investorab.com, senast från och med den 21 april 2015 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Som en service till icke svensktalande aktieägare som deltar på årsstämman, kommer hela årsstämman att simultantolkas till engelska.

Verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.investorab.com, från och med den 13 maj 2015.

_______________

Stockholm i april 2015

Investor AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.