Kommuniké från Investor ABs årsstämma den 12 april 2011

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2010.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 5,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 15 april 2011. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 20 april 2011.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Ordinarie ledamöterna Gunnar Brock, Sune Carlsson, Börje Ekholm, Tom Johnstone, Carola Lemne, Grace Reksten Skaugen, O. Griffith Sexton, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes.

Sirkka Hämäläinen hade undanbett sig omval.

Hans Stråberg nyvaldes som ordinarie styrelseledamot.

Hans Stråberg är svensk medborgare och född 1957. Hans Stråberg är styrelseledamot i Stora Enso Oyj, N Holding AB, Roxtec AB, Svenskt Näringsliv och i bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2011 i form av kontantarvode och syntetiska aktier till ett totalt oförändrat värde om 7.312.500 kronor att utgå med oförändrat 1.875.000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrat 500.000 kronor vardera till övriga nio styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt oförändrat 937.500 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman beslutade vidare att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja att erhålla 50 procent av värdet av styrelsearvodet före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete, i form av syntetiska aktier. Varje syntetisk aktie ger rätt att efter fem år erhålla en utbetalning av ett belopp som mot­svarar börsvärdet vid utbetalningstillfället av en B-aktie i bolaget. Således ska högst 3.187.500 kronor av styrelsearvodet utgå i form av syntetiska aktier.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (med den auktoriserade revisorn Helene Willberg som huvudansvarig tills vidare) till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen 2011. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman 2010.

Program för långsiktig aktierelaterad lön

Årsstämman godkände omfattningen av och huvudprinciperna för Investors program för långsiktig aktierelaterad lön för ledningsgruppen och övriga medarbetare 2011 uppdelat på en Aktiesparplan och ett Prestationsbaserat Aktieprogram.

Enligt Aktiesparplanen, som omfattar samtliga anställda, gäller att anställda som väljer att delta i programmet genom att investera i eller att använda befintligt innehav av aktier i Investor, för varje aktie som kvalificerar för deltagande i Aktiesparplanen (”Deltagaraktie”) tilldelas två optioner (”Matchningsoptioner”) samt en rätt att förvärva en Investoraktie (”Matchningsaktie”). Deltagaraktien kan antingen vara en aktie som den anställde redan äger eller en aktie som förvärvas under en av styrelsen beslutad period efter publiceringen av Investors första kvartalsrapport för 2011 (”Mätperioden”). Den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Investoraktien under Mätperioden benämns ”Deltagarkursen”. Tilldelning sker efter en treårig kvalifikationsperiod. Matchningsaktien kan förvärvas för 10 kronor under en fyraårsperiod efter kvalifikationsperioden. Varje Matchningsoption berättigar till förvärv av en Investoraktie under motsvarande period till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för B-aktien under Mätperioden.

Enligt det Prestationsbaserade Aktieprogrammet erbjuds högre befattningshavare rätt att efter en treårig kvalifikationsperiod under fyra år därefter förvärva B-aktier (”Prestationsaktier”) för ett pris motsvarande Deltagarkursen. Investoraktiens genomsnittliga årliga totalavkastning (inklusive återinvesterade utdelningar) måste överstiga räntan för 10-åriga statsobligationer med mer än 10 procentenheter för att ge befattningshavarna rätt att förvärva det högsta antal Prestationsaktier som preliminärt tilldelats respektive befattningshavare. Överstiger totalavkastningen inte den 10-åriga statsobligationsräntan med minst 2 procentenheter får befattningshavaren inte förvärva några aktier. Om totalavkastningen ligger mellan den 10-åriga statsobligationsräntan plus 2 procentenheter och den 10-åriga statsobligationsräntan plus 10 procentenheter, sker däremellan en proportionell (linjär) beräkning av antalet aktier som får förvärvas.

Vid antagen Deltagarkurs om 130 kronor utgör det högsta antal B-aktier som kan komma att förvärvas av de anställda till följd av Matchningsoptionerna 310.000. Högsta antal Matchningsaktier som de anställda kan få rätt att förvärva uppgår, tillsammans, med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 205.000. Högsta antal Prestationsaktier som högre befattningshavare kan få rätt att förvärva, vid maximal måluppfyllelse, uppgår, tillsammans med därtill hörande beräknad kompensation för utdelning, till 1.110.000. Högsta antal aktier som kan komma att förvärvas under programmet för långsiktig aktierelaterad lön är, för att upprätthålla det värde som redovisats ovan, beroende av Deltagarkursen och kan således komma att öka eller minska.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2012 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig aktiebaserad lön samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier får ske till de anställda som deltar i programmet för långsiktig aktierelaterad lön 2011. Högst 2.150.000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Reglerna ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman.

Aktieägaren HBK Master Fund L.P.

Årsstämman avslog aktieägare HBK Master Fund L.P.s förslag om införande av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen möjliggörande frivillig konvertering av aktier av serie A till aktier av serie B.

Aktieägare Daniel Swärd

Årsstämman avslog aktieägare Daniel Swärds samtliga förslag.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskottet Jacob Wallenberg (ordförande), O. Griffith Sexton och Lena Treschow Torell. Till revisionsutskott valdes Sune Carlsson (ordförande), Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr. Till finans- och riskutskott valdes Grace Reksten Skaugen (ordförande), Gunnar Brock och Jacob Wallenberg.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet beslutade styrelsen, i enlighet med valberedningens rekommendation, att anta en policy enligt vilken styrelseledamöter, som inte tidigare har motsvarande innehav, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i Investor (eller motsvarande exponering mot Investoraktien, till exempel i form av syntetiska aktier) till ett marknadsvärde som förväntas motsvara minst ett års arvode före skatt, exklusive arvode för utskottsarbete.

Styrelsen

INVESTOR AB (publ)

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga via Investors webbplats, www.investorab.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2011 kl. 20.30

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar