Ökat fokus på Kärninvesteringar, omstrukturering av Investor Growth Capital och kostnadsbesparingar

Investor ökar sitt fokus på sina långsiktiga Kärninvesteringar, omstrukturerar Investor Growth Capital, avvecklar tradingverksamheten och reducerar som en följd av detta sina årliga kostnader med 140 Mkr med full effekt vid utgången av 2012. Investors styrelse har fattat detta beslut efter en omfattande strategisk översyn av bolagets verksamhet och struktur som inleddes under 2010.

”Under de senaste åren har vi inte bara genomfört betydande investeringar i våra kärninvesteringar utan även tillfört flera nya innehav, däribland två rörelsedrivande dotterföretag som på sikt kommer att generera goda kassaflöden. Vi har idag en rad välskötta bolag i vår portfölj. Jag är övertygad om att de förändringar vi tillkännager idag ger oss den rätta strukturen för framtida värdeskapande för våra aktieägare”, kommenterar vd Börje Ekholm.

I den nya strukturen består Kärninvesteringar, som svarade för 83 procent av Investors tillgångar vid utgången av 2010, av de noterade innehaven Atlas Copco, SEB, ABB, AstraZeneca, Ericsson, Electrolux, Husqvarna, NASDAQ OMX, Saab AB och Swedish Orphan Biovitrum, samt de rörelsedrivande dotterföretagen Mölnlycke Health Care, Aleris och Grand Hôtel. Målet för Kärninvesteringar är att med utdelningar, kassaflöde från de rörelsedrivande dotterföretagen och värdestegring nå en avkastning som överstiger Investors långsiktiga kapitalkostnad. I närtid kommer fokus att vara på att utveckla de befintliga kärninvesteringarna och att öka ägandet i utvalda innehav när det bedöms attraktivt.

I den nya strukturen kommer Finansiella investeringar, motsvarande 17 procent av Investors tillgångar vid utgången av 2010, att bestå av onoterade delägda innehav, Investor Growth Capital och investeringarna i EQT:s fonder. 3 Skandinavien, Gambro och Lindorff är bolag med attraktiv potential som med tiden kommer att börsnoteras, bli rörelsedrivande dotterföretag eller avyttras. Beslut om detta kommer att fattas tillsammans med respektive partner. Målet är att Finansiella investeringar ska nå en årlig avkastning om 15 procent och generera kassaflöde till Investor.

Investor Growth Capital blir från och med den 1 juli 2011 en fristående enhet, jämförbar med Investors övriga rörelsedrivande dotterföretag, och ska således bära sina egna kostnader. För att möjliggöra övergången skjuter Investor till 750 Mkr 2011 och 750 Mkr 2012. Därefter kommer inga ytterligare medel tillskjutas. Cirka 50 procent av årliga realiseringar, efter rörelse- och transaktionskostnader, kommer att återföras till Investor. Återstående medel kommer Investor Growth Capital att förfoga över för nya investeringar. Kontoret i Stockholm kommer att avvecklas. Inga nya investeringar kommer att göras i Europa och den befintliga portföljen förvaltas i syfte att maximera värdet. Verksamheten i Asien koncentreras till Beijing och kontoret i Hongkong stängs. Samtliga investeringar och likvider från avyttringar under första hälften av 2011 inkluderas i denna struktur.

Aktiv portföljförvaltning, Investors tradingverksamhet, avvecklas. En begränsad funktion behålls dock för att hantera Investors transaktioner.

Investors kostnader för investeringsverksamheten uppgick under 2010 till cirka 620 Mkr, inklusive kostnader för långsiktiga aktierelaterade ersättningar. Genom de beslutade strukturförändringarna kommer Investor att minska sina kostnader med cirka 140 Mkr per år, med full effekt från utgången av 2012. Cirka en tredjedel av återstående kostnader är hänförlig till Investor Growth Capital och kommer efter det att Investor Growth Capital blir en fristående enhet 1 juli 2011, inte längre att redovisas inom ramen för Investors interna investeringsverksamhet. En omstruktureringskostnad om totalt 150 Mkr har belastat resultatet för det första kvartalet.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar