Patricia Industries förvärv av Sarnova slutfört

Den 12 mars presenterade Patricia Industries, en del av Investor AB, förvärvet av den ledande amerikanska specialdistributören av sjukvårdsprodukter, Sarnova Holdings, Inc., från Water Street Healthcare Partners och Sarnovas grundare Matthew D. Walter.

Efter godkännanden från konkurrensmyndigheterna har förvärvet nu slutförts.

Förvärvsbeloppet uppgår till 903 MUSD (skuldfri basis). För 12-månadersperioden till och med december 2017 uppgick omsättningen till 555 MUSD och EBITDA-marginalen till cirka 12 procent. Sedan 2012 har den genomsnittliga årliga organiska omsättnings-tillväxten uppgått till 6 procent.

Patricia Industries har skjutit till 513 MUSD i eget kapital för en ägarandel om 86 procent i företaget. Återstoden av förvärvsbeloppet har finansierats av externa lån och eget kapital tillskjutet av Water Street Healthcare Partners, Matthew D. Walter samt Sarnovas ledningsgrupp och styrelse.

Patricia Industries, en enhet inom Investor AB, investerar i helägda best-in-classföretag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt. Vår ambition är att vara den enda ägaren i våra företag, tillsammans med starka ledningsgrupper och styrelser. Vi har en obegränsad investeringshorisont och fokuserar på att skapa långsiktigt värde och tillvarata organiska och icke-organiska tillväxtmöjligheter.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, SEB och Mölnlycke.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.