Utnyttjande av överlåtelsebemyndigande i Investor AB för att täcka kostnader för bolagets program för långsiktig aktierelaterad ersättning

Årsstämman 2017 i Investor beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att säkra åtaganden och kostnader för Investors program för långsiktig aktierelaterad lön och utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode. Investor meddelar härmed att bolagets styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet för dessa syften.

Avyttring av egna aktier kommer att kunna ske på NASDAQ Stockholm under perioden från och med den 4 maj 2017 till och med den 8 maj 2018 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Investor äger idag 2 566 061 egna B-aktier och kan maximalt komma att avyttra 1 500 000 B-aktier.

För ytterligare information:

Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.