Utnyttjande av överlåtelsebemyndigande i Investor AB för att täcka kostnader för bolagets program för långsiktig aktierelaterad lön

Årsstämman 2013 i Investor beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att säkra kostnader för Investors program för långsiktig aktierelaterad lön. Investor meddelar härmed att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Avyttring av egna aktier kommer att kunna ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 24 april 2013 till och med den 24 oktober 2013 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Avyttringar kommer dock inte att ske under trettiodagarsperioderna inför ordinarie delårsrapporter, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Investor äger i dag 5.661.562 egna B-aktier och kan maximalt komma att avyttra 1.500.000 B-aktier.

För ytterligare information:

Oscar Stege Unger, Informationschef: 08-614 20 59, 070-624 20 59
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag,. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva deltagande i styrelsearbeten arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Vårt kassaflöde tillåter oss att stödja strategiska initiativ i våra bolag, tillvarata investeringsmöjligheter och förse våra aktieägare med utdelningar. Våra innehav inkluderar Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Prenumerera

Dokument & länkar