KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Invik & Co. AB (publ) kallas härmed till extra bolags-stämma torsdagen den 26 augusti 2004 klockan 9.30 på Brasserie by the Sea, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 16 augusti 2004, - dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 20 augusti 2004 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.invik.se, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress: Invik & Co. AB Box 2094 103 13 Stockholm Vid anmälan bör uppges namn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker del-tagan-de med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolags-stämman. Märk gärna anmälan per brev med "Extra bolagsstämma". Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolags-stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 16 augusti 2004. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Val av styrelseledamöter. 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 8. Beslut om ändring av bolagsordningen. 9. Godkännande av ordning för nomineringsprocessen inför styrelseval. 10. Stämmans avslutande. STYRELSE (punkt 6) Det föreslås att styrelsen skall bestå av Pehr G Gyllenhammar, Edvard von Horn, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Stig Nordin och Cristina Stenbeck. Vidare föreslås att vid konstituerande styrelsemöte utse Pehr G Gyllenhammar till styrelseordförande och Cristina Stenbeck till vice styrelseordförande. Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland annat familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn samt SEB Fonder och SEB Trygg Liv. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING (punkt 8) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande att bolagets firma ändras från Invik & Co. AB till Investment AB Kinnevik. GODKÄNNANDE AV ORDNING FÖR NOMINERINGSPROCESSEN INFÖR STYRELSEVAL (punkt 9) Det föreslås att bolagsstämman beslutar godkänna följande ordning för nomineringsprocessen inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma 2005 skall ledas av Cristina Stenbeck som ordförande för nomineringsgruppen. Nomineringsgruppen kommer att bildas under hösten 2004 i samråd med minst tre större aktieägare. Gruppens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2004. Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland annat familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Stockholm i juli 2004 STYRELSEN För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta: Vigo Carlund, VD och koncernchef tel +46 (0) 8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations tel +46 (0) 8 562 000 87 Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en värdepappersportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag såsom Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. Invik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs AB, bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning inom Modern Finance Group samt jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/28/20040728BIT20180/wkr0001.pdf

Dokument & länkar